Profil glebowy

Profil glebowy powstał w wyniku działania zespołu czynników glebotwórczych, to znaczy procesów zmieniających skałę macierzystą.

Procesy te wiodą do zróżnicowania gleb w strefy o zróżnicowanych właściwościach. Nazywamy je poziomami genetycznymi gleb, które przeważnie układają się równolegle do powierzchni ziemi.

Profil glebowy jest pionowym przekrojem odsłaniającym morfologię danej gleby łącznie z przylegającą częścią skały macierzystej. Z biegiem czasu profil glebowy, początkowo mniej lub bardziej jednolity, ulega zróżnicowaniu na poziomy.

Poziomy te nazywa się poziomami zróżnicowania lub poziomami genetycznymi. Rodzaj i układ poziomów genetycznych w profilu glebowym oraz sposób ich wzajemnego kontaktu są charakterystyczne dla poszczególnych typów i podtypów gleb i stanowią ważne rozpoznawcze dla diagnostyki i systematyki gleb.

Do cech wyróżniających poziom genetyczny gleby należą: barwa, miąższość, struktura, uziarnienie, obecność lub brak określonych substancji (np. materia organiczna, węglany, sole rozpuszczalne i inne).

Wyróżnia się również warstwy glebowe, mineralne i/lub organiczne występujące na powierzchni albo pod powierzchnią gleby, równolegle do powierzchni ziemi, wytworzone w procesach geologicznych, biologicznej akumulacji, a także antropogeniczne, łatwo rozpoznawalne.

Identyfikacja i oznakowanie poziomów genetycznych oraz warstw glebowych są dokonywane według zasad umownych, przyjętych i zalecanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze, World Reference Base for Soil Resources (WRB) z roku 1994, a także według doświadczenia gleboznawców polskich.

Genetyczne poziomy glebowe nie są równoznaczne z diagnostycznymi poziomami glebowymi, które definiuje się na podstawie zespołu skwantyfikowanych cech oraz właściwości wyróżniających, a także określających sytuację taksonomiczną rozpatrywanej gleby w randze typu i podtypu.

p/profil-glebowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)