Miąższość gleby

Miąższością gleby nazywa się łączną głębokość wszystkich jednolitych genetycznie poziomów zróżnicowania profilu glebowego od powierzchni do skały macierzystej.

Za dolną granicę gleby uważa się tę część skały macierzystej, która nie wykazuje śladów procesu glebotwórczego. W warunkach niżu polskiego, w glebach dobrze rozwiniętych, miąższość gleby waha się w granicach od kilkudziesięciu cm do około 2 m.

Gleby wytworzone ze skał masywnych (np. gleby górskie i rędziny), a także gleby z utworów organicznych, odznaczają się zwykle mniejszą miąższością od gleb wytworzonych ze skał niemasywnych (np. z materiału pochodzenia lodowcowego).

Od miąższości genetycznej należy odróżniać głębokość biologiczną, równą miąższości strefy dostępnej dla korzeni roślin. W naszych warunkach dość częsty jest przypadek, że głębokość biologiczna jest większa od genetycznej, ponieważ zasięg palowych korzeni drzew przekracza często głębokość strefy objętej wpływami procesów glebowych. Z punktu widzenia siedliskoznawstwa leśnego gleby biologicznie głębokie są lepsze od płytkich.

m/miazszosc-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)