Las mieszany wyżynny wilgotny - LMwyżw

Występuje w obniżeniach terenowych, w miejscach gromadzenia się wód opadowych, tworzących na pewnej głębokości stały lub okresowy poziom lustra wody i gruntowe lub opadowe oglejenie gleb.

Las mieszany wyżynny wilgotny - LMwyżw
Teren Lokalne obniżenia terenu wśród siedlisk LMwyżśw
Rodzaj gleby Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych
- piaski i gliny zwałowe na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (triasowych, jurajskich, kredowych, kambryjskich), z serią stref przekształceń peryglacjalnych
- less, lessopodobne utwory z serią stref przekształceń peryglacjalnych
- deluwia piaszczysto-gliniaste i lessowe
Typ, podtyp próchnicy moder wilgotny
Typ i podtyp gleby Odmiany mezotroficzne gleb:
Gt – gruntowoglejowa torfowa
Gts – gruntowoglejowa torfiasta
Gm – gruntowoglejowa murszowa
Gms - gruntowoglejowa murszasta
OGb – opadowoglejowa bielicowana
OGst – stagnoglejowa torfowa
OGsts – stagnoglejowa torfiasta
Dbrgg – deluwialna brunatna gruntowoglejowa
Gw – gruntowoglejowa właściwa
Gp – gruntowoglejowa próchniczna
OGSw – stagnoglejowa właściwa

Gatunki runa różnicujące LMwyżw od LMw:

  • jeżyna gruczołowata - Rubus hirtus
  • starzec Fuchsa - Senecio Fuchsii
  • kokoryczka okółkowa - Polygonatum verticillatum
  • kosmatka gajowa - Luzula luzuloides (L. nemorosa)
  • oraz gatunki LMwyżśw.

Gatunki runa różnicujące LMwyżw od LMwyżśw - gatunki występujące w LMw.

Typy lasu

  • DĘBOWY (kraina V) - Dbb II-II.5 bon.; Dom.- So, Bk, Brzo, Lp, Db, Brz, Os, Św.
  • JODŁOWY, DĘBOWO-JODŁOWY - (krainy VI i VIII) - Jd I-II bon., Dbs II-III bon.; Dom.- Św, Bk, So, Ol (Md, Lp, Jw, Wz, Brzo, Os, Gb).
  • GRABOWO-DĘBOWY, DĘBOWY (krainy VI i VIII)- Dbs II-III bon.; Dom.- Jd, Sw, So, Bk, Ol (Md, Lp, Jw, Wz, Brzo, Os, Gb).
  • BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk II-III bon.; Św, So, Ol, z mniej licznym udziałem Md, Lp, Jw, Wz, Brzb, Os, Gb.
l/las-mieszany-wyzynny-wilgotny-lmwyzw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)