Las mieszany wilgotny - LMw

Zajmuje siedliska średnio żyzne i wilgotne. Spotyka się go w sąsiedztwie siedlisk lasu mieszanego świeżego. Zajmuje zazwyczaj lokalne obniżenia z płytkim poziomem wód gruntowych lub długotrwale stagnującymi wodami opadowymi, albo strefy przejściowe między siedliskami boru mieszanego wilgotnego i lasu wilgotnego. Występuje na glebach bielicowych właściwych oglejonych, glebach brunatnych wyługowanych oglejonych lub pseudooglejonych, glebach gruntowo-glejowych właściwych, murszowo-glejowych, czarnych ziemiach zdegradowanych, niekiedy na glebach murszowatych z próchnicą typową lub murszowatą. Gleby te utworzone są z piasków akumulacji lodowcowej, zalegających niekiedy na glinach zwałowych, z piasków tarasów akumulacyjnych lub piasków i żwirów akumulacji wodnolodowcowej, z aluwialnych piasków rzecznych. Gleby mineralne pod umiarkowanym lub silnym wpływem wody gruntowej.

Runo, w zależności od zwarcia drzewostanu, różnie rozwinięte, ale zawsze spotyka się tu gatunki roślin wilgociolubnych, takich jak sit, niskie turzyce, tojeść, skrzyp oraz większe ilości mchu płonnika (rozległe, ciemnozielone poduchy), a w miejscach silniej wilgotnych nawet torfowców.

Gatunki runa typowe różnicujące LMw od BMw

Deschampsia caespitosa - śmiałek darniowy,

Juncus effusus - sit rozpierzchły,

Juncus conglomeratus - sit skupiony,

Equisetum silvaticum - skrzyp leśny,

Ałhyrium filix-femina - wietlica samicza,

Carex lepohna - turzyca zajęcza.

Gatunki różnicujące LMw i LMśw od BMśw

Stellaria holostea - gwiazdnica wielkokwiatowa,

Mucelis muralis - sałatnik leśny,

Ajuga reptans - dąbrówka rozłogowa,

Carex digitalis - turzyca palczasta.

Gatunki częste

Oxalis acetosella - szczawik zajęczy,

Majanthemem bifolium - konwalijka dwulistna,

Lysimachia vulgaris - tojeść pospolita,

Calamagrostis canescens - trzcinnik lancetowaty,

Polytrichum commune - płonnik pospolity,

Dryopteris austriaca - narecznica szerokolistna.

Drzewostan

Gatunki główne: sosna l-ll bonitacji, dąb szypułkowy II-III bonitacji, świerk l-ll bonitacji (w krainie II i V), jodła l-ll bonitacji (w krainie VI).

Gatunki domieszkowe: brzoza, osika, świerk, lipa, olsza, grab (dolne piętro).

Gatunki podszytowe: kruszyna, leszczyna, jarząb, czeremcha.

Drzewostan jest tutaj podobny do drzewostanu w lesie mieszanym świeżym, ale z dominującym dębem szypułkowym, sosną, świerkiem i jodłą (w granicach zasięgu), jest dużo brzozy, przede wszystkim omszonej i osiki, a w wilgotniejszych partiach również olszy czarnej. W warstwie krzewów, zazwyczaj dość dobrze wykształconej, zaznacza się wyraźna dominacja kruszyny i iwy, gatunków lepiej znoszących dużą wilgotność podłoża. Ponadto znaczna ilość podrostów gatunków występujących w drzewostanie.

Lasy mieszane wilgotne zajmują w kraju około 2% powierzchni naszych lasów. Stanowią niewielkie powierzchnie i nie są często spotykane. Nieco ich więcej na Polesiu Podlaskim, Płaskowyżu Kolbuszowskim i Pogórzu Rzeszowskim oraz w Pradolinie Wrocławskiej i okolicach Rybnika.

l/las-mieszany-wilgotny-lmw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)