Zasady przenoszenia nasion i sadzonek do innych regionów nasiennych

W Polsce obowiązują ogólne wytyczne przenoszenia nasion i sadzonek a także zasady szczegółowe opracowane dla: sosny pospolitej, świerka pospolitego, jodły pospolitej, modrzewia europejskiego i polskiego, dębu szypułkowego i bezszypułkowego oraz buka zwyczajnego. Zasady te mają na celu przeciwdziałanie dowolnemu przemieszczaniu materiału rozmnożeniowego do innych warunków fizyczno-geograficznych i przyrodniczych niż te, w których został wytworzony.

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi nasiona i wyhodowane z nich sadzonki mogą być rozprowadzane bez ograniczeń tylko w obrębie tego samego mikroregionu nasiennego, pod warunkiem zachowania stref wysokościowych w terenach górskich. W przypadku braku nasion lub niewystarczającej bazy nasiennej godnych propagowania pochodzeń z własnego mikroregionu, nadleśnictwa powinny sprowadzać nasiona z innych mikroregionów wchodzących w skład tego samego makroregionu chyba, że zasady szczegółowe wskazują inne rozwiązania.

Nasiona i sadzonki gatunków nie objętych zasadami szczegółowymi, w uzasadnionych przypadkach mogą być sprowadzone z innych makroregionów, pod warunkiem stosowania następujących zasad ogólnych. W pierwszej kolejności należy unikać przekraczania granic obszarów i prowincji fizyczno-geograficznych, a w konieczności (brak bazy nasiennej któregoś gatunku) należy przyjąć zasadę przenoszenia nasion i wyhodowanych z nich sadzonek z obszarów fizyczno-geograficznych o „surowszych” warunkach klimatycznych (Niż Wschodnioeuropejski = 841/2, 842/2, 843/2, 843/4, 845/4, 851/4 i Podobszar Karpacki - 521/5, 512/6, 513/8, 514/8, 522/8) w warunki „łagodniejsze” na pozostałym obszarze kraju. Zasady szczegółowe obowiązujące bezwzględnie dla 6 gatunków podstawowych podane są w formie tabelarycznej. Zawierają wykaz regionów nasiennych, z których nadleśnictwa będą mogły sprowadzać nasiona i sadzonki w przypadku braku bazy nasiennej we własnym regionie lub nieurodzaju nasion. Zasady szczegółowe są nadrzędne w stosunku do ogólnych wytycznych i podlegają okresowej weryfikacji, w miarę gromadzenia informacji z badań proweniencyjnych.

W terenach górskich Polski (Kraina VII - Sudecka i Kraina VIII - Karpacka) obowiązują dodatkowe, szczegółowe zasady gospodarowania nasionami. Na terenach górskich, poza regionalizacją obszarową, powinno się stosować również regionalizację wysokościową opartą na zasadzie, że roślinny materiał rozmnożeniowy i sadzonki mogą być przenoszone tylko w obrębie jednej strefy klimatycznej, określonej na podstawie zależności pomiędzy średnią temperaturą powietrza w roku (w przedziale ±1°C) a wysokością n.p.m. oraz ekspozycją wobec stron świata.

z/zasady-przenoszenia-nasion-i-sadzonek-do-innych-regionow-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 16:51 (edycja zewnętrzna)