Świerkowo-dębowy bór mieszany

Świerkowo-dębowy bór mieszany (bór mieszany niski, jegiel)Querco-Piceetum MAT. et POL. 1955 (związek Vaccinio-Piceion)

Płaty tego zespołu, po raz pierwszy opisanego z Białowieży, występują w północno-wschodniej Polsce na siedliskach wilgotnych, pozostających pod wpływem wód gruntowych. W podłożu występują głębokie piaski lub piaski na utworach gliniastych. Gleba może mieć przy tym charakter glejobielicy.

W drzewostanie występuje głównie świerk (Picea abies) i dąb (Quercus robur) z domieszką brzozy i osiki.

Obok gatunków z rzędu Vaccinio-Piceetalia w runie występują nielicznie rośliny lasów liściastych, jak gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), turzyca palczasta (Carex digitata), fiołek leśny (Viola reichenbachiana). Częste są paprocie: narecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana) i wietlica samicza (Athyrium filix-femina). Stosunkowo dużą rolę, nadając specyficzną fizjonomię środowisku, mogą tu odgrywać widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), skrzyp leśny (Equisetum syhaticum), wątrobowiec biczyca trójwrębna (Bazzania trilobata) i mchy, m.in. płonnik pospolity (Polytrichum commune) oraz torfowce. Brak jest natomiast roślin kserotermicznych.

Pod względem swego charakteru zespół Querco-Piceetum zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy borem mieszanym Querco-Pinetum a świerczyną na torfach (Sphagno-Piceetum).

s/swierkowo-debowy-bor-mieszany.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)