Syntetyczne ujęcie ilościowości zbiorowiska roślinnego

Średnią ilościowość obliczamy jako średnią arytmetyczną ze stopni ilościowości, jakie dany gatunek wykazuje w poszczególnych zdjęciach tabeli zespołu. Znak + umownie przyjmujemy za równy 0,5. Jeśli średnia wypadnie poniżej 0,75, określamy ją znakiem +, jeśli wypadnie między 0,75 a 1,5 przyjmujemy ją za 1.

Aby określić tzw. współczynnik pokrycia pojedynczego gatunku, opieramy się na skali średniej wartości powierzchni pokrycia wprowadzonej przez TUXENA i ELLENBERGA. Współczynnik pokrycia pozwala liczbowo wyrazić przeciętny udział poszczególnych gatunków lub grup gatunków w różnych warstwach roślinności zespołu, a tym samym — wyraźniej uchwycić socjologiczne znaczenie poszczególnych gatunków.

Według TUXENA i ELLENBERGA używane stopnie ilościowości sześciostopniowej skali ( + , l, 2, 3, 4, 5) przelicza się na przeciętny stopień pokrycia w sposób podany w tabeli.

Obliczenie współczynnika pokrycia

Stopień ilościowości Stopień pokrycia w % Przeciętny procent pokrycia
5 75—100 87,5
4 50- 75 62,5
3 25- 50 37,5
2 10- 251) 17,52)
1 1- 103) 5,04)
+ < 15) 0,1

Następnie ustala się ogólną sumę średniego procentu pokrywania każdego gatunku w tabeli zespołu, przy czym gatunki przypadkowe mogą być pominięte. Sumy procentu każdego gatunku dzielimy przez liczbę gatunków otrzymanych z tabeli i, dla zaokrąglenia, iloraz mnożymy przez 100; w ten sposób dla każdego gatunku otrzymuje się średni współczynnik pokrycia.

Suma średnich procentów pokrywania danego gatunku we wszystkich zdjęciach w tabeli, w których występuje ten gatunek x 100/ Liczba zdjęć w tabeli zespołu = współczynnik pokrycia danego gatunku

Ze wzoru tego wynika, że najwyższy możliwy współczynnik pokrycia wynosi:

87,5-n/n*100 = 8750

Wartość ta jest niezależna od liczby zdjęć w tabeli. Osiąga ją ten gatunek, który występuje we wszystkich zdjęciach w tabeli zawsze w 5 stopniu ilościowości. Najniższy współczynnik pokrycia ma gatunek występujący w jednym tylko zdjęciu w ilościowości +, i jest on tym mniejszy, im więcej zdjęć obejmuje tabela.

Współczynnik pokrycia przy równoczesnym uwzględnieniu stałości, ilościowości, przynależności warstwowej i fenologicznego stadium rozwoju daje nam dobry pogląd na fitosocjologiczną rolę poszczególnych gatunków w obrębie zespołu. W ten sposób można porównywać gatunki w jednym zespole, ten sam gatunek w różnych zespołach oraz całe grupy gatunków w różnych zespołach.

W celu porównania ze sobą w sposób krótki i poglądowy dwóch lub więcej grup gatunków w jednym lub kilku zdjęciach i przedstawienia tych stosunków graficznie, obliczamy ilościowość zbiorową. Obliczenie to polega na prostym zsumowaniu cyfr wyrażających stopnie ilościowości danej grupy gatunków (np. charakterystycznych) w danym zdjęciu, przy czym za znak + podstawiamy wartość 0,25 albo 0,50.

1) , 2) , 3) , 4) , 5) wartości przyjęte umownie
s/syntetyczne-ujecie-stosunkow-ilosciowych-zbiorowiska-roslinnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)