Uprawa gleby w szkółkach

Zadania uprawy gleby

Efekty produkcji szkółkarskiej uzależnione są w dużej mierze od warunków glebowych. W praktyce szkółkarskiej przez glebę rozumie się wierzchnią warstwę uprawną, w rolnictwie zwaną rolą lub warstwą płużną. Korzenie siewek i przesadek powinny mieć do dyspozycji dostateczną ilość ziemi o korzystnych właściwościach fizyczno-biologicznych i zasobnej w składniki pokarmowe. Wynikają stąd wymagania w odniesieniu do miąższości gleby w szkółkach. Za najodpowiedniejszą grubość gleby przyjmuje się 25—30 cm.

Przy zakładaniu szkółek na terenach leśnych często nie można uzyskać od razu warstwy uprawnej o wymienionej miąższości ze względu na małą grubość warstw poziomu akumulacyjnego gleby. Pożądany poziom zmuszeni więc jesteśmy uzyskać przez odpowiednie sposoby uprawy gleby.

Zadaniem uprawy gleb w szkółkach jest utrzymanie ich w sprawności przez polepszanie ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Uprawa gleby powinna uregulować w wierzchniej warstwie uprawnej, a częściowo i w podglebiu, stosunki wilgotnościowe, powietrzne i cieplne w stopniu najbardziej odpowiadającym uprawianym roślinom. Właściwe zabiegi uprawowe gleby poprawiają jej strukturę, jednakże niewłaściwie wykonane lub wykonane w warunkach zbytniego przesuszenia lub uwilgotnienia mogą ją pogorszyć lub zniszczyć. Dodatni wpływ na strukturę gleb mają orki przedzimowe. Zamarzanie wody w przestworach glebowych sprzyja bowiem tworzeniu agregatów gruzełkowych, ponadto mrozy powodują denaturację kwasów humusowych, a więc ich koagulację i wytrącanie z roztworu glebowego.

Uprawa gleby powinna skutecznie chronić siewki i przesadki przed niepożądaną konkurencją chwastów, skutecznie zapobiegać niebezpieczeństwu zachwaszczenia. Gleba może zawierać różne organizmy chorobotwórcze dla roślin. Dzięki orce, poprzedzonej niekiedy innymi zabiegami, szkodliwe drobnoustroje, zarodniki grzybów, a także jaja i larwy owadów są przemieszczane do innych poziomów, w których zmienione warunki przyczyniają się w dużym stopniu do ich zniszczenia. Walka ze szkodnikami glebowymi i organizmami chorobotwórczymi daje lepsze rezultaty przy stosowaniu głębszych orek przedzimowych. Warto podkreślić, iż dzięki zabiegom agrotechnicznym staje się możliwe poprawne wykonanie kolejnych zadań gospodarczych w szkółkach, jak np. wysiew nasion, szkółkowanie, pielęgnowanie i inne.

u/uprawa-gleby-w-szkolkach.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:31 (edycja zewnętrzna)