Stopień (wskaźnik, czynnik) zadrzewienia

Oprócz wielkości zapasu drzewosta­nu w odniesieniu do 1 ha i całej powierz­chni wyłączenia podaje się również jego względną wielkość, tzn. stopień zadrze­wienia.

Jest to stosunek miąższości dane­go drzewostanu o powierzchni 1 ha do miąższości podanej w tablicach zasobno­ści (suma miąższości drzewostanu głów­nego i podrzędnego) dla tego samego ga­tunku drzewa, klasy bonitacji, wieku oraz ewentualnie tej samej intensywności stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych (jeśli tablice zawierają takie zróżnicowa­nie). Stopień zadrzewienia może być również wyrażony stosunkiem sumy po­la przekroju pierśnicowego danego drze­wostanu i pola drzewostanu tablicowego. Obliczany jest on jako ułamek dziesiętny z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Stopień zadrzewienia służy przede wszystkim do oceny wykorzystania przez drzewostan zdolności produkcyj­nych, a więc do oceny produkcyjności drzewostanu.

W uprawach cechą odpowiadającą za­drzewieniu jest udatność. Przez to poję­cie rozumie się procentowy stosunek licz­by sadzonek rosnących aktualnie i sadzo­nek posadzonych, np. udatność 90% oz­nacza, że 10% sadzonek wypadło z drze­wostanu.

s/stopien-wskaznik-czynnik-zadrzewienia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)