Przedsiewne przysposabianie nasion

Nasiona nie wszystkich gatunków drzew są zdolne do skiełkowania natychmiast po opadnięciu. Stan spoczynku nasion jest niejednakowy. Nasiona niektórych gatunków wymagają specjalnych zabiegów, aby skiełkowały. Jedne nie mogą skiełkować z braku dostatecznej ilości ciepła, inne kiełkują dopiero po upływie kilku miesięcy po opadnięciu z drzewa nawet choćby znalazły się w warunkach korzystnych do skiełkowania. Zależnie więc od właściwości poszczególnych gatunków i okoliczności gospodarczych stosuje się różne sposoby i zabiegi przy przechowywaniu nasion. Zabiegi te mają na celu stworzenie właściwych warunków, umożliwiających dokonanie się w nasionach procesów biochemicznych, poprzedzających kiełkowanie.

Wyróżnia się 3 zasadnicze typy spoczynku nasion:

  • spoczynek wywołany czynnikami natury anatomicznej (nieprzepuszczalne okrywy nasienne lub niedorozwój zarodka),
  • spoczynek wywołany czynnikami fizjologicznymi (nagromadzenie inhibitorów wzrostu, brak niektórych enzymów),
  • spoczynek wywołany jednoczesnym działaniem czynników anatomicznych i fizjologicznych.

Niezbyt głęboki spoczynek typu 2 można przezwyciężyć przez krótkotrwałą stratyfikację w okresie zimy, przeprowadzoną w warunkach naturalnych (siew jesienny, dołowanie). Głęboki spoczynek wywołany niedorozwojem zarodka ustępuje pod wpływem ciepłej lub termicznie zmiennej (ciepło-chłodnej) stratyfikacji, a spoczynek wywołany czynnikami fizjologicznymi - pod wpływem stratyfikacji chłodnej lub ciepło-chłodnej. Dla przezwyciężenia spoczynku nasion z nierozpuszczalną dla wody i gazów okrywą nasienną wystarczy często uszkodzić tę okrywę (skaryfikacja). Natomiast nasiona charakteryzujące się spoczynkiem typu 3 wymagają uszkodzenia okrywy i poddania chłodnej lub ciepło-chłodnej stratyfikacji (np. śliwa, morela).

W warunkach naturalnych czas trwania i przebieg procesu ustępowania spoczynku nasion zależą od takich czynników jak:

  • głębokość na której nasiona znajdują się w glebie,
  • jakość i grubość warstwy okrywającej glebę (liście, ściółka, słoma itp.) i osłaniającej ją przed suszą i mrozem,
  • temperatura gleby, zależna od temperatury powietrza,
  • zdolność gleby do wchłaniania i utraty wody,
  • struktura i skład gleby; wpływ tego czynnika na wymianę gazową,
  • opady atmosferyczne i wiatr, decydujące o uwodnieniu lub odwadnianiu nasion spoczywających w glebie, obecność zwierząt, między innymi ptaków, gryzoni, owadów i niektórych bezkręgowców oraz różnych innych makro- i mikroorganizmów,
  • inne czynniki fizyczne, np. powodzie i erozja gleby, mogące modyfikować wpływ podanych wyżej czynników.

W odpowiednich warunkach cieplnych i wilgotnościowych spoczynek nasion znajdujących się w glebie ustępuje, co wyraża się osiągnięciem przez nie stanu gotowości do kiełkowania; w końcu nasiona kiełkują i wschodzą.

Większość wymienionych wyżej czynników oddziałuje w sposób przypadkowy, natomiast znacznie wyższą skuteczność zapewnia przysposabianie nasion spoczynkowych do kiełkowania, przebiegające w poprawnie stosowanych warunkach kontrolowanych. W takich warunkach glebę zastępuje standardowe podłoże stratyfikacyjne o dużej zdolności wchłaniania wody i nie stawiające przeszkód wymianie gazowej nasion z otoczeniem. Wilgotność takiego podłoża można utrzymywać na wiadomym i z góry ustalonym poziomie. O warunkach cieplnych można decydować, umieszczając pojemniki z przysposabianymi nasionami w komorach z regulowaną temperaturą. Czas traktowania nasion można określić z dużą dokładnością, kierując się potrzebami danego gatunku i danej partii nasion.

Jednym ze sposobów przysposabiającego przechowywania nasion z krótko trwającym spoczynku jest dołowanie nasion. Stosuje się do nasion, które można przysposobić do kiełkowania przez okres do 6 miesięcy w ciągu pierwszej zimy po zbiorze. Dołowanie nasion polega na umieszczeniu ich w określonej wilgotności (około 60%), temperaturze (2-8°C) i przy dostępie powietrza, co umożliwia właściwe kiełkowanie nasion po wysiewie. Małe ilości nasion dołuje się w skrzynkach w piwnicy, natomiast większe ilości - w rowkach lub dołach pod drzewostanem. Dołowanie nasion można zastąpić wysiewem jesiennym, a u niektórych gatunków (np. jedlicy, wejmutki) - również przetrzymywaniem przez 3-4 tygodnie przed siewem napęczniałych po namoczeniu w wodzie (przez 1 dobę) nasion w nieszczelnie zakrytych pojemnikach w temperaturze 3-5°C.

p/przedsiewne-przysposabianie-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)