Pozyskiwanie drewna

Pozyskiwanie drewna Pozyskiwaniem drewna nazywamy całokształt gospodarczej działalności człowieka, której celem jest pobranie z lasu surowca drzewnego i przekształcenie go w towar rynkowy - „drewno okrągłe”, zwane również „surowcem drzewnym”.

W skład pozyskiwania wchodzą wszystkie czynności od przygotowania planu cięć poprzez prace zrębowe, transportowe aż po przekazanie drewna nabywcy. Pozyskiwanie drewna jest więc procesem produkcyjnym obejmującym wszystkie świadome czynności człowieka i jego reakcje naturalne, których celem jest wyprodukowanie towaru rynkowego. Pozyskiwanie drewna jest silnie związane z innymi działami gospodarki leśnej, a głównie z hodowlą lasu, której jednym z głównych celów jest wyhodowanie zdrowych, dobrych i zasobnych drzewostanów. Znane jest wśród leśników stwierdzenie, że cięcia i odnowienia są synonimami. Pozyskiwanie więc musi być prowadzone w sposób umożliwiający odnowienie lasu i ponowne wyhodowanie nowego drzewostanu dostosowanego do środowiska. O koniecznej jedności użytkowania i hodowli lasu świadczy również zaliczanie pojęcia „rębnia” do obydwu tych dziedzin gospodarki leśnej'.

Pozyskiwanie związane jest jednak również z działalnością rynkową i analiza rynku, zwana u nas „marketingiem”, wywiera na nie znaczny wpływ. Prowadzenie cięć, zwłaszcza w drzewostanach rębnych, ma sens wówczas, gdy istnieje możliwość opłacalnego zbytu wytworzonego towaru - drewna okrągłego.

Pozyskiwanie drewna jest również działem nauki użytkowania lasu. Obejmuje ono czynności i metody stosowane przy wyrębach, wyróbce sortymentów, ich transporcie i przechowywaniu, włączając w to wszystkie czynności przygotowawcze i zakończeniowe, również o charakterze administracyjno-biurowym. Nauka ta objaśnia również teoretyczne podstawy zjawisk zachodzących przy pozyskiwaniu, tłumaczy zależności zachodzące między poszczególnymi elementami procesu i podaje teoretyczne wskazówki umożliwiające optymalne decyzje przy organizacji całego procesu produkcyjnego. Procesy produkcyjne mogą być proste lub złożone. Procesy proste, do których należy pozyskiwanie drewna, polegają na wytwarzaniu wyrobów prostych, wykonanych z jednego materiału przez poddanie go niewielkiej liczbie operacji. Procesy złożone obejmują procesy cząstkowe i procesy montażowe (np. produkcja pilarek).

W uproszczeniu przyjmuje się, że procesy produkcyjne składają się z operacji pomocniczych (przygotowawczych i zakończeniowych), z operacji technologicznych i operacji transportowych. Do procesów pomocniczych zaliczamy wszystkie czynności, których celem jest przygotowanie pozyskiwania (np. opracowanie planu cięć, szacunki brakarskie, zakup sprzętu i materiałów, serwis, ewidencja wytworzonego drewna okrągłego itp.).


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/pozyskiwanie-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)