Zasady wyróżniania siedliskowych typów lasu

Podstawą określania typu siedliskowego lasu zgodnie z przyjętą kompleksową metodą typologiczną siedlisk leśnych IBL, są elementy położenia i geologiczno-glebowe. Rozpoznawanie tych elementów przeprowadza się na typologicznych powierzchniach siedliskowych, z odkrywką glebową, zakładanych w starszych drzewostanach. Przy opisie terenu należy, na podstawie rzeźby terenu oraz budowy geologicznej, określić czy siedliska znajdują się na terenie nizinnym, wyżynnym lub podgórskim czy też górskim. Formacja geologiczna i utwór geologiczny określane są na podstawie map geologicznych i własnych obserwacji terenu i gleby. Podstawowym źródłem informacji o rodzaju gleby są mapy geologiczne w skali 1:50 000 oraz badania własne, a dla obszarów, dla których takich map w tej skali jeszcze nie opracowano należy korzystać z innych dostępnych materiałów geologicznych.

Opisu gleby i ustalenia jej typu, podtypu oraz odmiany podtypów gleb dokonuje się zgodnie z „Klasyfikacją gleb leśnych Polski [CILP 2000] na podstawie odkrywki glebowej, metodą przyjętą i szczegółowo opisaną w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”. Nieciągłość litologiczno-pedogeniczna, jeżeli została rozpoznana, powinna być określana wg kryteriów podanych w „Klasyfikacji gleb leśnych Polski [CILP 2000]. Gatunek gleby opisywany jest w profilach gleb mineralnych oraz w warstwach mineralnych niektórych gleb organicznych i organiczno-mineralnych. Podstawą jego wyróżnienia jest podział materiału mineralnego gleby na frakcje i grupy granulometryczne, są one określone Polską Normą PN-R-04033: 1998 oraz wytycznymi zawartymi w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”. Podstawowymi jednostkami taksonomicznymi stosowanymi w klasyfikacji próchnic leśnych są: typ, podtyp i odmiana. Określane są one zgodnie z „Klasyfikacją gleb leśnych Polski” [CILP 2000].

Kolejnym etapem jest wykonanie opisu roślinności z uwzględnieniem warstw: drzewostanu (I, II, III piętro, podrost, podszyt, nalot) oraz runa (warstwa zielna i mszystoporostowa). Przy opisie drzewostanu należy podać skład gatunkowy, wiek i bonitację poszczególnych gatunków drzew. Dla runa sporządza się listę wszystkich występujących gatunków i porównuje z zestawem gatunków różnicujących i częstych charakterystycznych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu w danej krainie przyrodniczo-leśnej. Wskazane jest określanie także zespołu roślinnego. Na podstawie elementów geologiczno-glebowych, z uwzględnieniem roślinności runa oraz składu gatunkowego, bonitacji i jakości drzewostanu, określa się przynależność danego siedliska do odpowiedniej jednostki siedliskowej - typu siedliskowego lasu, rodzaju siedliska oraz także określa się typ lasu. siedliska oraz także określa się typ lasu.

z/zasady-wyrozniania-siedliskowych-typow-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 17:02 (edycja zewnętrzna)