Zasady selekcji drzew w trzebieży

W odróżnieniu od doboru naturalnego, który jest wynikiem działania sił przyrody, selekcja stosowana w trzebieży jest czynnością gospodarczą, świadomie prowadzącą do osiągania z góry określonego celu.

Celem tym jest poprawa pielęgnowanego drzewostanu pod względem wydajności, jakości i odporności, warunkująca otrzymanie największych, najlepszych i najpoważniejszych efektów produkcyjnych. Podstawą selekcji jest wyróżnianie drzew nie podlegających cięciom trzebieżowym oraz podlegających usuwaniu, w miarę jak ich obecność staje się uciążliwa. Selekcja dokonywana w trzebieży nie spełnia tych wszystkich zadań, jakie stawiamy hodowli selekcyjnej drzew, kieruje się jednak tymi samymi zasadami, co selekcja hodowlana, gdyż eliminuje osobniki wadliwe, a oszczędza i popiera osobniki najlepsze. Tak postępując, wykonawca trzebieży w pewnym stopniu współdziała z hodowcą selekcjonerem, choć opiera się tylko na dostrzegalnych cechach zewnętrznych, fenotypowych, nie zawsze podlegających dziedziczeniu. Badanie dziedziczności nie wchodzi w zakres zadań trzebieży, aczkolwiek przy takim postępowaniu, tzn. doborze najlepszych fenotypów, zachodzi duże prawdopodobieństwo działania na rzecz pożądanych genotypów, których należy poszukiwać właśnie wśród tych drzew, a nie wśród osobników wadliwych.


Źródło: Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański St. „Trzebieże” Warszawa 1999

z/zasady-selekcji-drzew-w-trzebiezy.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 16:56 (edycja zewnętrzna)