Wybór powierzchni plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej

plantacja nasienna Najodpowiedniejsze gleby pod plantację nasienną i plantacyjną uprawę nasienną to gleby piaszczyste o umiarkowanej żyzności z domieszką próchnicy i o niezbyt wysokim poziomie wody gruntowej.

Nie należy zakładać plantacji na siedlisku zbyt żyznym (Lśw, LM), ponieważ na takiej glebie szczepy i sadzonki silnie pędzą. Nie nadają się również gleby ubogie (Bs, Bśw), wilgotne (Bw) i kamieniste.

Powierzchnia plantacji nie może być falista, gdyż sprzyja to erozji, tworzeniu się zastoisk zimnego powietrza (zmrozowisk) i wymoklisk, utrudnia pielęgnowanie gleby, a w przyszłości będzie utrudniać stosowanie mechanicznego sprzętu do zbioru szyszek. Nie nadaje się pod plantację powierzchnia nachylona ku północy, ponieważ przy takiej ekspozycji są gorsze warunki kwitnienia.

Powierzchnia plantacji, szczególnie dla sosny pospolitej, powinna być możliwie duża, stwarza to bowiem lepsze warunki zapylania kwiatów. Przyjmuje się, że dla sosny pospolitej minimalna powierzchnia powinna wynosić 5 ha. Dla innych gatunków powierzchnia może być mniejsza, lecz nie poniżej 2 ha.

Plantacje można lokować wewnątrz drzewostanów innego gatunku, w drzewostanach śródpolnych lub na gruntach porolnych. Jeżeli plantacje lokowane są wewnątrz drzewostanu, to w otaczającym je pasie drzewostanu o szerokości 300 m należy usunąć wszystkie drzewa z gatunku, z którego założono plantację. Minimalna odległość drzewostanów od kompleksów śródpolnych, na których zakłada się plantacje, wynosi w kierunku zachodnim co najmniej 1,5 km a w pozostałych 1 km.

Decyzję o przydatności określonej powierzchni do założenia plantacji podejmuje pracownik IBL wspólnie z przedstawicielem RDLP, po przeprowadzeniu szczegółowej oceny na gruncie.

Przez cały czas obradzania plantacja musi być zabezpieczona przed dostępem pyłku z zewnątrz. Plantacje ulokowane wewnątrz drzewostanu izoluje otaczający je drzewostan, dla pozostałych należy założyć sztuczną otulinę. Najskuteczniejsza otulina to 3 lub 4 rzędy drzew gatunku szybko rosnącego w więźbie 4×4 m lub 5×5 m z przesunięciem, między nimi 2 lub 3 rzędy drzew gatunku wolno rosnącego z odstępem w rzędzie 2 lub 3 m; w dalszej warstwie krzewy. Zakładanie otulin należy zakończyć rok przed rozpoczęciem zakładania plantacji. Do zakładania otuliny należy używać wyłącznie mocnych wielolatek gatunków, które nie będą reprezentowane w plantacji.

Wszystkie plantacje powinny być trwale i szczelnie ogrodzone.

w/wybor-powierzchni-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)