Wskazówki gospodarcze na najbliższy okres gospodarczy (10-lecie)

Wszystkie czynności związane z okre­ślaniem elementów taksacyjnych drzewostanów i cech charakteryzujących wy­łączenia nieleśne służą ustaleniu stanu fa­ktycznego lasu i wchodzą w zakres prac inwentaryzacyjnych. Natomiast podsta­wą do opracowania szczegółowego pro­gramu działalności gospodarczej na najbliższy okres są wskazówki gospodarcze ustalane dla każdego wyłączenia leśnego podczas taksacji lasu. Zakres ich obejmu­je wszelką działalność gospodarczą na te­renie urządzanego obiektu leśnego w cią­gu najbliższego dziesięciolecia, a więc do­tyczą użytkowania, hodowli, ochrony, budownictwa leśnego, wszelkich remon­tów, zagospodarowania gruntów nieleś­nych i innych dziedzin działalności.

W zakresie odnowienia i pielęgnowa­nia lasu wskazówki gospodarcze obej­mują: zalesienie, odnowienie, poprawki, uzupełnienia, podsiewy, podsadzenia, wprowadzanie podszytów i podrostu, pielęgnowanie upraw i młodników, me­lioracje agrotechniczne i wodne itp.

W zakresie cięć pielęgnacyjnych wskazówki gospodarcze dotyczą czysz­czeń i trzebieży. Wyróżnia się następują­ce rodzaje cięć pielęgnacyjnych: czyszczenie wczesne i późne, trzebieże wczesne i późne oraz cięcia sanitarne.

W zakresie użytkowania rębnego wskazówki gospodarcze dotyczą drze­wostanów rębnych, przeszłorębnych i negatywnych, dla których podaje się rodzaj rębni, a dla niektórych także bliższe określenie rodzaju cięcia i procent zapasu przewidywanego do usunięcia.

Wskazówki gospodarcze z zakresu ochrony lasu wynikają ze stanu sanitar­nego drzewostanów i mają na celu zabezpieczenie ich przed szkodami ze strony owadów, grzybów, zwierząt leśnych i domowych.

Wskazówki gospodarcze mogą doty­czyć również użytkowania ubocznego remontu budynków, naprawy i konser­wacji dróg, zabudowy potoków górskich itp. Wskazówki gospodarcze mogą wy­jątkowo mieć formę wniosku o uznanie drzewostanu za nasienny, ochronny krajobrazowy czy rezerwat.

w/wskazowki-gospodarcze-na-najblizszy-okres-gospodarczy-10-lecie.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)