Typy siedliskowe lasu terenów wyżynnych

Wyżynne siedliskowe typy lasu występują na terenach wzniesionych. W krainie V leżą one powyżej 300 m n.p.m. na glebach wytworzonych ze zwietrzelin starszych utworów geologicznych i (paleozoicznych i mezozoicznych), głównie w dzielnicy Przedgórza Sudeckiego.

W krainie VI występują wzniesienia po 300-320 m n.p.m. na glebach wytworzonych z mezozoicznych utworów geologicznych w dzielni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej, Gór Świętokrzyskich i Roztocza.

W krainie VIII wyżynne typy siedliskowe za nieduże powierzchnie na terenach podgórskich wzniesionych od 300 do 400-500 m n.p.m. w dzielnicach: Beskidu Śląskiego i Małego, Pogórza Środkowobeskidzkiego, Beskidu Małkowskiego i Wyspowego, Gorców, Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.

Występowanie

W krajobrazie wyżynnym, gdzie wysokości terenu kształtują się od ok. 300 do 600 m n.p.m. oraz na terenach położonych niżej (od ok. 200 m n.p.m.), gdy w zasięgu profilu glebowego występuje rumosz lub masywne podłoże skalne.

Rodzaj gleby

Skały niewęglanowe - piaski wodnolodowcowe oraz piaski i gliny zwałowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym. W lasach mieszanych i lasach także less i deluwia piaszczysto-gliniaste i lessowe; Skały węglanowe (lasy mieszane i lasy) - gliniasta i pyłowo-ilasta zwietrzelina margli, wapieni, dolomitów oraz piaskowce, brekcje i zlepieńce ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym; oraz aluwia i namuły rzeczne współczesnych tarasów zalewowych lub osady deluwialne w z wierzchnim poziomem organicznym (OlJwyż).

Próchnica

Mor świeży, mor suchy (BMwyżśw); mor wilgotny (BMwyżw); moder świeży (LMwyżśw); mull wilgotny (LMwyżw); mull świeży, moder-mull świeży, mull wapniowy (Lwyżśw); mull wilgotny (Lwyżw, Lłwyż); mull wilgotny murszowy, mull mokry (OlJwyż).

Typ gleby

Rdzawa właściwa, rdzawa bielicowa, bielicowa właściwa (BMwyżśw); glejobielicowa, glejobielica (BMwyżw); brunatna kwaśna, brunatna bielicowa, płowe, rdzawa brunatna i właściwa oraz rędzina właściwa, pararędzina właściwa (LMwyżśw); brunatne, płowe, rdzawa brunatna oraz rędziny, pararędziny, czarnoziem (Lwyż); opadowoglejowe, stagnoglejowe, deluwialne oraz odmiany mezotroficzne gleb gruntowoglejowych (LMwyżw i Lwyżw); mady rzeczne: właściwa i próchniczna, odm. gruntowoglejowa (Lłwyż); gleby murszowe i murszowate, czarna ziemia murszasta, deluwialna próchniczna (OlJwyż).

t/typy-siedliskowe-lasu-terenow-wyzynnych.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 20:10 (edycja zewnętrzna)