Trzebieże

Trzebieże to cięcia pielęgnacyjne dokonywane w drzewostanach, które przeszły okres czyszczeń.

Istota trzebieży polega na sukcesywnym usuwaniu z drzewostanu drzew gospodarczo niepożądanych. Trzebież wpływa dodatnio na wzrost pozostających drzew dzięki zmniejszeniu konkurencji korzeni i koron oraz przyspieszeniu rozkładu substancji organicznej w następstwie zwiększonego dopływu światła i ciepła do gleby. Pozytywny wpływ trzebieży przejawia się wzmożonym przyrostem grubości, wysokości i wielkości koron drzew, a przez to zwiększeniem przyrostu miąższości z jednostki powierzchni oraz polepszeniem jakości drzewostanu wskutek usunięcia egzemplarzy wadliwych. Jednocześnie, wskutek regulowania stopnia zagęszczenia drzew w drzewostanie, zmieniają się warunki środowiska glebowego i atmosferycznego. Rola pielęgnacyjna trzebieży rozciąga się i na te elementy środowiska leśnego. Trzebieże przyczyniają się do wzmagania naturalnej odporności drzewostanów i polepszania stanu sanitarnego i higieny lasu, głównie przez systematyczne usuwanie drzew stanowiących podłoże rozprzestrzeniania się patogenów i szkodników owadzich przez polepszenia warunków wzrostu i rozwoju, a więc i stanu zdrowotnego pozostałych drzew.

W związku z rosnącym zainteresowaniem pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu, rola trzebieży nie ogranicza się tylko do spraw produkcyjnych. Przy prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych trzeba uwzględnić zwłaszcza krajobrazowe znaczenie lasów, będących terenem masowej turystyki i rekreacji. Wynika to z konieczności przystosowywania całości gospodarki leśnej do pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczeństwa.

Terminu zakończenia czyszczeń i przystąpienia do trzebieży nie można zunifikować. Zależy on bowiem od warunków siedliskowych, składu gatunkowego i struktury drzewostanu, sposobu jego powstania lub założenia, czy dotychczasowego pielęgnowania, oraz ustalonego celu produkcyjnego.

Trzebież jest nieodzownym elementem klasycznego gospodarstwa leśnego. Jednak współczesna gospodarka leśna napotyka różne wyzwania, które mogą wymagać poszukiwania nowych rozwiązań. Wyzwania te mają z jednej strony charakter przyrodniczy, z drugiej ekonomiczny. Czynniki ekonomiczne każą poszukiwać rozwiązań w upraszczaniu systemów pielęgnacyjnych, czyli wydłużaniu nawrotów cięć, zwiększeniu ich nasilenia, z użyciem ciężkiego sprzętu do pozyskiwania drewna. Z kolei wzgląd na jakość środowiska leśnego wymaga respektowania naturalnej bioróżnorodności cechującej leśne zbiorowiska, unikania schematyzmu, indywidualnego podejścia do każdego drzewostanu. Promowanie drzewostanów wielogatunkowych i różnowiekowych wymaga starannej pielęgnacji, częstych i ostrożnych zabiegów. Aktualnie dominuje pogląd, według którego należy dążyć do połączenia funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w ramach jednego gospodarstwa leśnego.

t/trzebiez.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/26 19:24 (edycja zewnętrzna)