System taksonomiczny zbiorowisk leśnych Polski

Klasa: Alnetea glutinosae BR.-BL. et Tx. 1943

Rząd: Alnetalia glutinosae Tx. 1937

Związek: Alnion glutinosae MEUER DREES 1936

Zespół: Sphagno squarrosi-Alnetum SOL.-GÓRN. (1975) 1987

Odmiany: suboceaniczna, środkowoeuropejska, subkontynentalna, subborealna

Zespół: Ribo nigri-Alnetum SOL.-GÓRN. (1975) 1987

Podzespoły:

R.n.-A. comaretosum

R.n.-A. chrysosplenietosum

R.n.-A. typicum

R.n.-A. symphytetosum

Odmiany: środkowoeuropejska, subkontynentalna


Klasa: Salicetea purpureae MOOR 1958

Rząd: Salicetalia purpureae MOOR 1958

Związek: Salicion albae Tx. 1955

Zespół: Salici-Populetum MEUER DREES 1936

Podzespoły:

S.-P. typicum

S.-P. phragmitetosum


Klasa: Querco-Fagetea BR.-BL. et VLIEG. 1937

Rząd: Fagetalia syhaticae PAWŁ. 1928

Związek: Alno-Padion KNAPP 1942

Zespół: Ficario-Ulmetum campestris KNAPP. 1942

Podzespoły:

F.-U. typicum

F.-U. chrysosplenietosum

F.-U. violetosum odoratae

Zespół: Astrantio-Fraxinetum OBERD. 1953

Zespół: Circaeo-Alnetum OBERD. 1953

Odmiany: środkowoeuropejska, podlasko-mazurska

Zespół: Carici remotae-Fraxinetum KOCH 1926

Podzespoły:

C.r.-F. chrysosplenietosum

C.r.-F. equisetetosum maximii

Odmiany: pomorska, sudecka, zachodniokarpacka, wschodniokarpacka

Zespół: Alnetum incanae AlCH. et SiEGR. 1930

Odmiany: sudecka, zachodniokarpacka, wschodniokarpacka

Zespół: Caltho-Alnetum ZARZYCKI 1963

Związek: Fagion syhaticae Tx. et DlEM. 1936

Podzwiązek: Eu-Fagenion OBERD. 1957 (= Asperulo-Fagenion)

Zespół: Melico-Fagetum LOHM. ap SEIBERT 1954

Podzespoły:

M.-F. deschampsietosum

M.-F. typicum

M.-F. corydaletosum

Zespół: Dentario enneaphyllidis-Fagetum OBERD. 1953

Podzespoły:

D.e.-F. calamagrostietosum

D.e.-F. typicum

D.e.-F. asaretosum

D.e.-F. allietosum

Formy: reglowa, podgórska

Zespół: Dentario glandulosae-Fagetum KLIKA 1927 emend. W. MAT. 1964

Podzespoły:

D.g.-F. typicum

D.g.-F. allietosum

D.g.-F. lunarietosum

Odmiany: zachodniokarpacka, wschodniokarpacka

Formy: reglowa, podgórska

Podzwiązek: Luzulo-Fagenion LOHM. et Tx 1954

Zespół: Luzulo pilosae-Fagetum W. MAT. et A. MAT. 1973

Podzespoły:

L.p.-F. dadonietosum

L.p.-F. typicum

L.p.-F. dryopteridetosum

Zespół: Luzulo nemorosae-Fagetum MARKGR. 1932 emend. MEUSEL 1937

Podzespoły:

L.n.-F. dadonietosum

L.n.-T. typicum

L.n.-F. dryopteridetosum

Podzwiązek: Cephalanthero-Fagenion Tx. 1995

Zespół: Carici-Fagetum MOOR 1952. em. HARTM. et JAHN. 1967

Zespół: Taxo-Fagetum ETTER 1947

Podzwiązek: Acerenion pseudoplatani OBERD. 1957

Zespół: Phyllitido-Aceretum MOOR 1952

Zespół: Lunario-Aceretum SCHULT. 1957

Zespół: Sorbo-Aceretum carpaticum CEL. et WÓJT. (1961) 1978

Związek: Carpinion betuli OBERD. 1953

Zespół: Stellario-Carpinetum OBERD. 1957

Podzespoły:

S.-C. deschampsietosum

S.-C. typicum

S.-C. ficarietosum

Zespół: Galio sylvatici-Carpinetum OBERD. 1957

Podzespoły:

G. s.-C. polytrichetosum

G. s.-C. lathyretosum

G. s.-C. luzuletosum

G. s.-C. typicum

G. s.-C. corydaletosum

Odmiany: kujawska, wielkopolska

Formy: niżowa, podgórska

Zespół: Tilio-Carpinetum TRACZ. 1962

Podzespoły:

T.-C. calamagrostietosum

T.-C. festucetosum

T.-C. luzuletosum

T.-C. typicum

T.-C. stachyetosum

T.-C. astrantietosum

T.-C. corydaletosum

Odmiany: małopolska, nidziańska, wołyńska, środkowopolska, subborealna

Formy: niżowa, wyżynna, podgórska

Zespół: Aceri-Tilietum FABER 1936 (?)

Rząd: Quercetalia pubescentis BR.-BL. 1931

Związek: Quercion petraeo-pubescentis JAKUCS 1961

Zespół: Lithospermo-Quercetum subboreale MAT. 1955

Zespół: Potentillo albae-Quercetum LlBB. 1933

Podzespoły:

P.a.-Q. typicum

P.a.-Q. rosetosum gallicae

Odmiany: wielkopolska, mazowiecko-małopolska, północnopodlaska


Klasa: Vaccinio-Piceetea BR.-BL. 1939

Rząd: Vaccinio-Piceetalia BR.-BL. 1939

Związek: Vaccinio-Piceion BR.-BL. 1938

Podzwiązek: Eu-Vaccinio-Piceenion OBERD. 1957

Zespół: Plagiothecio-Piceetum hercynicum Tx. 1937

Podzespoły:

P.-P. h. sphagnetosum

P.-P. h. typicum

P.-P. h. filicetosum

Zespół: Plagiothecio-Piceetum tatricum (SZAF., PAWŁ., KULCZ. 1923) W. MAT. 1976

Podzespoły:

P.-P. t. typicum

P.-P. t. filicetosum

Zespół: Querco-Piceetum MAT. et POL. 1955

Podzespoły:

Q.-P. typicum

Q.-P. dryopteridetosum

Zespół: Sphagno girgensohnii-Piceetum POLAKOWSKI 1962

Podzwiązek: Vaccinio-Abietienion OBERD. 1962

Zespół: Abieti-Piceetum montanum W. MAT. 1967

Zespół: Galio-Piceetum carpaticum J. MAT. 1976

Zespół: Polysticho-Piceetum (SZAF., PAWŁ., KULCZ. 1923) W. MAT. 1967

Zespół: Abietetum polonicum (DziUB. 1928). BR.-BL. et YLIEG. 1939

Podzespoły:

A.p. typicum

A.p. circaeatosum

Związek: Dicrano-Pinion LlBB. 1933

Zespół: Empetro nigri-Pinetum WÓJT. 1964

Podzespoły:

E.n.-P. cladonietosum

E.n.-P. pyroletosum

E.n.-P. typicum

E.n.-P. ericetosum tetralicis

Zespół: Cladonio-Pinetum JURASZEK 1927

Zespół: Peucedano-Pinetum MAT. (1962) 1973

Podzespoły:

P.-P. typicum

P.-P. pulsatilletosum

Odmiany: sarmacka, subborealna

Zespół: Leucobryo-Pinetum MAT. (1962) 1973

Odmiany: pomorsko-śląska, środkowopolska

Zespół: Molinio-Pinetum MAT. 1973

Odmiany: śląska, środkowopolska, subborealna, borealna

Zespół: Vaccinio uliginosi-Pinetum KLEIST 1929

Podzespoły:

V.u.-P. molinietosum

V.u.-P. typicum

Y.u.-P. ericetosum tetralicis

Zespół: Calamagrostio villosae-Pinetum STASZK. 1958 (?)

Zespół: Betuletum pubescentis Tx. 1937

Zespół: Querco roboris-Pinetum MAT. 1981

Podzespoły:

Q.r.-P. coryletosum

Q.r.-P. typicum

Q.r.-P. molinietosum

Odmiany: małopolska, środkowopolska, subborealna

Zespół: Serratulo-Pinetum MAT. 1981

Podzespoły:

S.-P. typicum

S.-P. pulmonarietosum

Odmiany: sarmacka, subborealna


Klasa: Quercetea robori-petraeae BR.-BL. et Tx. 1943

Rząd: Quercetalia robori-petraeae Tx. 1931

Związek: Quercion robori-petraeae BR.-BL. 1937

Zespół: Betulo-Quercetum roboris Tx. 1937

Podzespoły:

B.-Q. r. molinietosum

B.-Q. r. typicum

Zespół: Fago-Quercetum petraeae Tx. 1955

Podzespoły:

F.-Q. typicum

F.-Q. molinietosum

Zespół: Calamagrostio-Quercetum (HARTM. 1934) SCAM. 1959

Zespół: Luzulo-Quercetum HARTM. 1953

Podzespoły:

L.-Q. typicum

L.-Q. genistetosum

Odmiany: sudecka, małopolska

Zespół: Molinio arundinaceae-Quercetum NEUH. et NEUH.-Nov. 1967


Źródło: W. Matuszkiewicz, J.M. Matuszkiewicz: Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski, 1996

s/system-taksonomiczny-zbiorowisk-lesnych-polski.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)