Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa I a

Szerokość zrębu 60-80 m, maksymalna powierzchnia do 6 ha. Nawrót cięć - co najmniej 4 lata.

Jest bardzo prostym sposobem użytkowania lasu. Z powodu małych różnic w wieku drzew lub krótkich odstępów czasu między poszczególnymi cięciami (3-5 lat), nie można w obrębie pojedynczych oddziałów osiągnąć trwałego zróżnicowania wiekowej struktury drzewostanu. Tylko w początkowych fazach rozwoju istnieje odstopniowanie, które zanika całkowicie w dojrzałym drzewostanie. W ten sposób powstają często rozległe monokultury iglaste, które wskutek swej wielkości nie wykorzystują mozaiki warunków siedliskowych. Pojawiające się w drzewostanie przed założeniem zrębu zupełnego grupy różnych gatunków w drodze samosiewu mają różną zdolność przeżycia. Przeżywają przede wszystkim drzewka młode, nie przekraczające wieku 15-20 lat i wysokości 0,5 m. Przyrost wysokości drzewek 1-1,5 m ulega silnemu zahamowaniu. Dlatego na zrębach należy chronić przede wszystkim podrost nie wyższy niż 0,5 m.

Rębnia Ia może być stosowana w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych względami hodowlanymi i sanitarnymi. Ograniczenia powierzchni zrębów nie dotyczą drzewostanów zniszczonych przez czynniki szkodotwórcze.

Przy projektowaniu zrębów zupełnych kierować się należy poniższymi wskazaniami:

  • w trudnych warunkach siedliskowych szerokość zrębu zmniejsza się do dolnej granicy;
  • gdy projektowany zrąb przecina siedliska borowe o różnym stopniu trudności i różnej żyzności, jego szerokość powinna być dostosowana do warunków najtrudniejszych,
  • gdy zrąb przebiega wzdłuż całego oddziału, czynnikiem najważniejszym jest szerokość zrębu; w innych wypadkach przy projektowaniu zrębu należy się kierować zasadą, że jego obszar nie powinien przekraczać podanej normy powierzchniowej, a szerokość 80 m.

Przy stosowaniu rębni zupełnej w drzewostanach o dobrej jakości i miejscowego pochodzenia zaleca się odnowienie naturalne z pozostawianych nasienników w formie drzew pojedynczych (20-40 szt/ha) lub kęp drzew na części zrębu oddalonej od ściany pozostającego drzewostanu, które mogą być usunięte po uzyskaniu samosiewu lub pozostawione do następnej kolei rębu jako przestoje. W razie pozostawiania części drzewostanu na dalsze lata średnica każdej kępy nie powinna być mniejsza od wysokości pozostającego drzewostanu, a powierzchnia od 5-10 arów. Starodrzew powinien pozostać wraz z dolnymi warstwami drzewostanu na co najmniej 5% powierzchni manipulacyjnej pasa zrębowego. Równocześnie zaleca się pozostawianie na zrębach kęp podrostu i nalotu oraz drzew dziuplastych, drzew gatunków rzadkich i o znaczeniu biocenotycznym - takich jak: wiązy, cis, limba, czereśnia ptasia, dzika jabłoń, grusza itp. wraz z niezbędną osłoną.

r/rebnia-zupelna-wielkopowierzchniowa-ia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)