Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IV d

Celem tej rębni jest kształtowanie złożonej budowy pionowej i poziomej drzewostanu. Główne zastosowanie znajduje w drzewostanach wielogatunkowych. Służy do elastycznego stosowania różnych form cięć na małych powierzchniach i odnowienia naturalnego oraz sztucznego drzewostanów wielogatunkowych. Zapewnia utrzymanie ładu przestrzenno-organizacynego.

Dopuszczalne wszystkie rodzaje cięć, także zręby zupełne, jednak wyłącznie na małych powierzchniach, okres odnowienia - średni do długiego, 30-50 lat.

Rębnię gniazdową udoskonaloną charakteryzują następujące cechy:

  1. Odnowienie lasu włączone jest w system gospodarowania, oparty na zasadzie stałego popierania najwartościowszych elementów drzewostanu. Kolejno następują po sobie zabiegi pielęgnacyjne w młodniku i tyczkowinie, a później trzebieże selekcyjne oraz szereg cięć odnowieniowych.
  2. W procesie odnowienia wykorzystuje się wszystkie rodzaje samosiewu i uprawy sztucznej. Odnowienie rozpoczyna się inicjowaniem samosiewów na małych powierzchniach, grupach i kępach, zlokalizowanych w pobliżu granic transportu.
  3. Istnieje swoboda w wyborze rodzaju cięcia, który zależy od siedliska, drzewostanu macierzystego i odnawianych gatunków. W poszczególnych partiach drzewostanu mogą być stosowane wszystkie cięcia (częściowe, przerębowe i zupełne na bardzo małych powierzchniach) obok siebie i po sobie, przeważnie grupowo i kępowo. Przy stosowaniu cięć grupowych i długim okresie odnowienia budowa pionowa uzyskanych drzewostanów zbliżona jest do budowy pionowej lasu przerębowego.
  4. Koleje rębności nie są ustalane. Nie określa się z góry długości trwania okresu odnowienia.

Rębnia gniazdowa udoskonalona polega na zakładaniu ośrodków odnowieniowych w formie gniazd i kęp w drzewostanie przysposobionym przez długi okres cięć przygotowawczych. Odnowienie przesuwa się w stronę dróg wywozowych przy ścisłym przestrzeganiu zasad ładu przestrzennego. W zależności od ekologicznych wymagań gatunków odnawianych stosuje się cięcia gniazdowe, cięcia częściowe lub cięcia smugowe. Odnowienie naturalne uzupełnia się sztucznie, aby osiągnąć docelowy skład gatunkowy drzewostanu. Równocześnie z odnawianiem drzewostanu prowadzi się w kępach podrostu i na całym drzewostanie zabiegi pielęgnacyjne w celu otrzymania maksymalnego przyrostu drewna najlepszej jakości. Zabiegi gospodarcze przeprowadza się zazwyczaj w nawrocie 3-5 lat.

Rębnię gniazdową udoskonaloną stosuje się w różnych warunkach siedliskowych i zmieniających się w czasie i przestrzeni warunkach odnowienia. Powstały w jej wyniku drzewostan odznacza się zróżnicowaną strukturą wysokościową i gatunkową.

W Polsce rębnia ta może być stosowana w lasach dolnoreglowych i podgórskich. Wielką zaletą tej rębni jest możliwość hodowania drzew światłożądnych - sosny, a przede wszystkim modrzewia, stanowiącego w lasach górskich bardzo cenną domieszkę do świerka, jodły i buka. Wielka elastyczność postępowania pozwala na prowadzeniu rębni gniazdowej udoskonalonej w różnych warunkach siedliska i drzewostanu. Rębnia ta spełnia w optymalnym stopniu wszystkie zadania wodo- i glebochronne oraz pielęgnacyjne w stosunku do zapasu i przyrostu.


Źródło:
Eugeniusz Bernadzki „Cięcia odnowieniowe” Warszawa 2000
Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu” Warszawa 1999
Zasady hodowli lasu

r/rebnia-stopniowa-gniazdowa-udoskonalona-ivd.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)