Rębnia częściowa smugowa II c

Szerokość powierzchni manipulacyjnej (smugi) do 30 m, szerokość odnawianej strefy 80-150 m, ogólna powierzchnia manipulacyjna nie powinna przekraczać 3 ha.

Między rębnią częściową wielkopowierzchniową a rębnią częściową pasową i smugową nie ma zasadniczej różnicy w technice cięć. Zarówno na pasach szerokości ok. 50 m, jak i na smugach szerokości ok. 25 m, proces odnowienia przechodzi przez stadium przygotowawcze, obsiewne, odsłaniające i uprzątające.

Odnowienie zaczyna się od cięć przygotowawczych na pierwszym, pojedynczym pasie (lub smudze), zlokalizowanym na gospodarczo najkorzystniejszej stronie drzewostanu. Gdy ten pas (lub smuga) wejdzie w stadium cięć obsiewnych i odsłaniających, zakłada się obok niego drugi pas (lub smugę), który poddaje się cięciom przygotowawczym. Z kolei, gdy pierwszy pas (lub smuga) znajdzie się w stadium cięć uprzątających, na drugim pasie (lub smudze) przeprowadza się cięcia obsiewne i odsłaniające, a na trzecim, świeżo założonym pasie (lub smudze) rozpoczyna się cięcia przygotowawcze. W ten sposób w drzewostanie jest zawsze pewna liczba pasów lub smug, które następują kolejno po sobie w strefach szerokości około 80-150 m.

Odpowiednio do mniejszej powierzchni manipulacyjnej, czas trwania pierwszego i trzeciego stadium odnowienia ulega znacznemu skróceniu. Często rezygnuje się świadomie z pełnego samosiewu na pasach lub smugach i stosuje się uzupełniająco odnowienie sztuczne. Wskutek tego cząstkowy okres odnowienia obejmuje przeważnie tylko 8-10 lat, a ogólny okres odnowienia wynosi wielokrotność tych liczb, zależnie od liczby pasów lub smug - (10-30 lat). Ograniczenie cięć częściowych do pasów lub smug zmniejsza znacznie prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnych skutków nieudanego odnowienia, jak również niebezpieczeństwo wiatrołomów w drzewostanie macierzystym, gdyż w odnowieniu znajduje się zawsze tylko mała część drzewostanu. Także uzupełnienie sztuczne jest łatwiejsze i prostsze, straty w przyroście są mniejsze, gdyż nieobsiane fragmenty mogą być natychmiast wypełnione siewem lub sadzeniem.

Rębnia częściowa pasowa ma zastosowanie w drzewostanach świerkowych i świerkowo-sosnowych, głównie na Pomorzu i w północno-wschodniej części kraju. Rębnia częściowa smugowa przydatna jest przede wszystkim w drzewostanach świerkowych rosnących w korzystnych położeniach, nie wystawionych na wiatry.


Źródło: Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu” Warszawa 1999

r/rebnia-czesciowa-smugowa-iic.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)