Rankery

Są to gleby płytkie, szkieletowe, wytworzone z litych skał kwaśnych, bezwęglanowych piaskowców fliszowych oraz granitu.

Lita skala występuje w nich głębiej jak 10 i płycej niż 50 cm od powierzchni. Duży udział szkieletu, odczyn, barwa w górnej części profilu są związane z podłożem skalnym.

Mogą posiadać poziom diagnostyczny albic, spodic, cambic lub niektóre cechy wymienionych poziomów, określane jako (proto) albic, (proto) spodic i (proto) cambic, których obecność lub brak w profilu, jak również poziom butwinowy, są podstawą wydzielania podtypów.

Podobnie jak litosole - występują głównie w górach. Występują w strefie przejściowej od muraw alpejskich przez strefę kosodrzewiny do świerczyn regla górnego.

Są tu porastane przez karpacki zespół kosówki (Pinus mughi carpaticum), sudecką świerczynę górnoreglową (Plagiothecio-Piceetum hercynicum), karpacką świerczynę górnoreglową (Plagiothecio-Piceetum tatricum), kwaśną buczynę górską (Luzulo nemorosae - Fagetum), a także połoninowe traworośla trzcinnika leśnego z borówką czernicą (Calamagrostietum arundinaceae/Melampyre Vaccinietum). Są to zwykle tereny objęte ochroną i nie podlegają klasyfikacji siedliskowej dla potrzeb gospodarki leśnej. Sporadycznie występują w niższych położeniach górskich wśród innych gleb porośniętych drzewostanami, tworząc małe płaty ściśle związane z płytko zalegającą litą, kwaśną skałą.

r/rankery.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)