Opis wyłączeń obejmujących grunty nieleśne

Wyłączenia te obejmują grunty nieleś­ne związane administracyjnie z gospo­darstwem leśnym. Zalicza się do nich ka­tegorie powierzchni nieleśnej (użytki rol­ne, zadrzewienia, wody, użytki kopalne, tereny osiedlowe, nieużytki) oraz tereny różne.

W opisie taksacyjnym gruntów nieleś­nych uwzględnia się cechy, które najle­piej je charakteryzują. W stosunku do gruntów rolnych będą to: rodzaj użytku rolnego, klasa jakości i forma użytkowa­nia, np. rola IV klasy - deputat leśnicze­go. Przy opisie terenów osiedlowych po­daje się charakterystykę zabudowań, np.: leśniczówka, budynek murowany kryty dachówką - stan dobry, lub: drewniana obora kryta blachą - wymaga kapitalne­go remontu. Charakteryzując nieużytki określa się ich rodzaj (np. bagno, wydma, hałda, zapadlisko), a jeśli nadają się do uproduktywnienia, to również projektuje odpowiednie wskazówki gospodarcze.

o/opis-wylaczen-obejmujacych-grunty-nielesne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)