Ols jesionowy - OIJ

Zajmuje siedliska żyzne, bagienne, z bardzo płytką lub płytką, ruchomą wodą gruntową o odczynie obojętnym lub zasadowym. Występuje na glebach mułowo- lub murszowo-glejowych oraz mułowo-murszowych z mullem murszowatym. Gleby te wytworzone są z murszów lub torfów niskich, zalegających na piaskach rzecznych i madach lub glinach i iłach, przeważnie marglistych. Siedlisko to często stanowi przejście do lasu wilgotnego.

Poziom wody gruntowej jest tutaj bardzo wysoki, a okresowo mogą wystąpić również podtapiania - nie wytwarza się jednak typowa dla olsu struktura kępowa.

Ols jesionowy OlJ
Występowanie w strefie występowania wód powierzchniowo-gruntowych oraz okresowych zalewów i podtopień
Rodzaj gleby utwory niewęglanowe i węglanowe
- iły rzeczne
- gytie wapienne i kredy jeziorne
Uziarnienie Piaski bardzo drobnoziarniste, iły, pyły często z wierzchnią warstwą mułu
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny właściwy i mull wilgotny murszowy
Typ i podtyp gleby CZczarne ziemie odm. odwodniona
G – gruntowoglejowe odm. odwodniona
M – murszowe odm. odwodniona
MR – murszowate
Gm – gruntowoglejowa murszowa
MRm – mineralnomurszowa
CZms – czarna ziemia murszasta
MŁt – torfowomułowa odm. średnio zabagniona
Mmł3 – mułowomurszowa odm. silnie zmurszała
Mgy3 – gytiowomurszowa odm. silnie zmurszała
MŁw – mułowa właściwa odm.słabo zabagniona
MŁt – torfowomułowa odm. średnio zabagniona
MŁgy – gytiowa odm. słabo zabagniona
Mmł – mułowomurszowa odm. średnio zmurszała
Mgy – gytiowomurszowa odm. średnio zmurszała
MRm – mineralnomurszowa
Mn - namurszowa
Gm – gruntowoglejowa murszowa
Gmł – gruntowoglejowa mułowa
MDp – mada rzeczna próchniczna
MŁw – mułowa właściwa odm.średniozabagniona
MŁt – torfowo-mułowa odm. silnie zabagniona
Mn - namurszowa
MRm – mineralnomurszowa
MŁgy – gytiowa
Wariant uwilgotnienia OlJ0 OlJ1 OlJ2 OlJ3

Runo jest bardzo bujnie rozwinięte, tworząc niekiedy piętra (jak w przypadku wilgotnego lasu łęgowego). Rzadko spotyka się tu wysokie turzyce tak charakterystyczne dla olsów. Nie ma również prawie wcale mchów, za to często spotyka się rośliny pnące - chmiel i bluszczyk kurdybanek. Brak jest też kęp korzeniowych, w związku z czym roślinność nie ma również kępkowej struktury typowej dla olsu.

Gatunki runa różnicujące OIJ od Ol

 • Humulus lupulus - chmiel zwyczajny,
 • Chrysosplenium alternifolium - śledzienica skrętolistna,
 • Valenana officinalis - kozłek lekarski.

Gatunki runa różnicujące OIJ i Ol od Lw

 • Filipendula ulmaria - wiązówka błotna,
 • Solarium dulcamara - psianka słodkogórz,
 • Caltha palustris - knieć błotna
 • Cirsium oleraceum - ostrożeń warzywny,
 • Scutellaria galerculata - tarczyca pospolita,
 • Lycopus europaeus - karbieniec pospolity,
 • Cardamine amara - rzeżucha gorzka.

Gatunki częste

 • Urtica dioica - pokrzywa zwyczajna,
 • Stachys silvatica - czyściec leśny,
 • Impatiens noli-tangere - niecierpek pospolity,
 • Circaea lutetina - czartawa błotna,
 • Geum urbanum - kuklik pospolity,
 • Mercurialis perennis - szczyr trwały,
 • Festuca gigantea - kostrzewa olbrzymia,
 • Geranium Robertianum - bodziszek cuchnący,
 • Glechoma hederacea - bluszczyk kurdybanek,
 • Galeobdolon luteum - gajowiec żółty.

Drzewostan

Gatunki główne: jesion I bonitacji, olsza czarna I bonitacji.

Gatunki domieszkowe: wiąz, brzoza omszona.

Gatunki podszytowe: kruszyna, leszczyna, bez czarny, porzeczka czarna, czeremcha.

Ols jesionowy odznacza się silnym zwarciem oraz zmieszaniem jednostkowym i kępowym. Z ogólnego tła wydzielają się grupy i małe drzewostany jesionowe.

Warstwa krzewiasta rozwinięta silnie, w lukach z charakterystycznym występowaniem chmielu, pnącego się po pniach i gałęziach drzew.

Runo zielne, wysokie i bujne z pokrzywą jako elementem przewodnim. Brakuje tutaj pospolitych w olsie wysokich turzyc i mchów.

Zdegradowane olsy jesionowe przechodzą w drzewostany osikowo-olszowe, odroślowe, jednogatunkowe olszyny, drzewostany brzozowe lub pobagienne łąki z kępami krzaczastej odroślowej olszy.

o/ols-jesionowy-olj.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)