Odmiana podtypu gleby

Odmiana podtypu gleby to niższa jednostka w podtypie gleby, określająca ilościowe i jakościowe modyfikacje w profilu glebowym, uzależnione od zmian w układach czynników glebotwórczych, w tym również z udziałem człowieka.

W sekwencjach poziomów genetycznych podtypu gleby znajdują się dodatkowe cechy pedogeniczne (troficzność, oglejenie, zabagnienie, zmurszenie torfu, wytrącenia, miąższość gleby mineralnej i organicznej), geogeniczne (pokrywy materiałów przetransportowanych o miąższości do 40 cm - deluwia, koluwia, eoliczne, naspy, domieszki utworów plejstoceńskich w utworach starszych, itp.) i antropogeniczne niższej rangi od podtypu i typu gleby (mechaniczne i chemiczne).

Troficzność gleby jako odmiana podtypu posiada duże znaczenie w określaniu relacji gleba - roślinność leśna.

Wyróżnia się następujące odmiany podtypu:

  • dystroficzne,
  • oligotroficzne,
  • mezotroficzne,
  • eutroficzne
  • hipertroficzne.

Wymierne zdefiniowanie gleb dystroficznych, oligotroficznych, mezotroficznych, eutroficznych i hipertroficznych to pierwszoplanowe zadanie gleboznawstwa. Jest to droga do lepszego zdefiniowania związków gleb z roślinnością naturalną. Tak ujęte odmiany podtypów łączą gleby różnych typów w grupy o podobnym potencjale troficznym ważnym dla życia lasu. Tak więc niezależnie od typu, w płatach gleb o podobnym trofizmie, można projektować ten sam typ potencjalnej roślinności naturalnej - typ lasu, czyli skład gatunkowy drzewostanu.

Metodyka określania troficznych odmian gleb jest w trakcie opracowywania. Jej pierwszy projekt przedstawiono w Atlasie gleb leśnych Polski. Obecnie trwają prace nad jej dopracowaniem i dostosowaniem do warunków przyrodniczych terenów nizinnych i wyżynnych. Większy nacisk w metodyce kładzie się na właściwości gleb, wpływające na życie drzew leśnych. Wszystkie one są oznaczane w pracach laboratoryjnych w trakcie opracowywania operatów glebowo-siedliskowych. Bardzo istotnym założeniem metody jest obiektywizacja diagnozowania siedlisk leśnych tak, aby decyzja co do składu gatunkowego odnawianego drzewostanu i udziału procentowego poszczególnych gatunków wynikała z mierzonych cech i właściwości siedliska.

o/odmiana-podtypu-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)