Ocena nasion

W gospodarstwie leśnym obowiązuje zasada używania nasion tylko określonej jakości. Próby i obserwacje zmierzające do określania jakości nasion wykonują specjaliści w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.

Ocena nasion w Lasach Państwowych ma bardzo szerokie zastosowanie i prowadzona jest w różnym celu, a mianowicie:

  • określenia jakości nasion, potrzebnej do ustalenia ich wartości handlowej,
  • określenia wartości siewnej nasion, potrzebnej do obliczenia norm wysiewu,
  • przedzbiorczego testowania jakości nasion, służącego do podjęcia decyzji o celowości zbioru,
  • kontroli jakości i stanu fizjologicznego nasion przed złożeniem ich do przechowywania,
  • kontroli procesów przechowywania,
  • monitoringu jakości obradzania drzew i krzewów leśnych, w różnych latach i różnych regionach kraju.

W zależności od stawianego celu, w Lasach Państwowych stosuje się dwa rodzaje oceny nasion: kwalifikacyjną i uproszczoną.

Wprowadzenie dwojakiego rodzaju oceny jest następstwem przyjętego w polskich lasach systemu pozyskiwania przez nadleśnictwa małych partii nasion większości gatunków na własne potrzeby (sprzyja to utrwalaniu bioróżnorodności szaty roślinnej w lasach).

Za jednorodną partię uważa się całkowitą ilość materiału siewnego jednego gatunku, zebraną w tym samym nadleśnictwie, w jednej bazie rozmnożeniowej (drzewostanie, kompleksie drzewostanów, plantacji, drzewie doborowym itp.) i tym samym mikroregionie nasiennym. Wyjątkowo dopuszcza się łączenie w jedną partię materiału siewnego: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i modrzewia, pozyskanego w różnych gospodarczych drzewostanach nasiennych jednego nadleśnictwa, ale rosnących na tym samym siedlisku i w tym samym mikroregionie nasiennym.

Za jednorodny zapas materiału siewnego uważa się całość partii lub jej część przechowywaną w jednej przechowalni, w takich samych pojemnikach i tych samych warunkach termiczno-wilgotnościowych.

o/ocena-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)