Ocena jakości nasion przed siewem po przechowaniu lub przysposabianiu

Stacje Oceny Nasion mają obowiązek wykonać w ciągu 1 miesiąca ocenę próbek nasion gatunków liściastych nie wymagających stratyfikacji lub nie ocenianych metodą kiełkowania, a także świeżo wyłuszczonych nasion sosny, świerka i modrzewia, które będą wysiewane na najbliższą wiosnę.

W ciągu 2 miesięcy należy ocenić próbki nasion tych gatunków, których łączny czas stratyfikacji i kiełkowania trwa dłużej niż 1 miesiąc. Dopuszcza się dłuższy, nie przekraczający jednak 3 miesięcy, termin wykonania oceny próbek nasion przechowywanych dłużej niż 1 zimę i świeżo wyłuszczonych nasion sosny, świerka i modrzewia nie wysiewanych na najbliższą wiosnę.

Obowiązkowej ocenie podlegają nasiona 100 gatunków drzew podstawowych i uzupełniających oraz krzewów biocenotycznych, stosowanych w gospodarstwie leśnym i szkółkach zadrzewieniowych pozyskane w odpowiednio dużych partiach. Ocenie kwalifikacyjnej podlegają nasiona tylko tych gatunków, które wyszczególnione są w regulaminie ISTA (International Seed Testing Association - Międzynarodowe Towarzystwo Oceny Nasion); dla pozostałych 27 gatunków prowadzi się tylko ocenę uproszczoną. Nasiona gatunków introdukowanych i ozdobnych oceniane są na zasadzie dobrowolności lub odrębnych zaleceń wydawanych przez pracowników nadzoru w Lasach Państwowych i innych nadawców.

o/ocena-jakosci-nasion-przed-siewem-po-przechowaniu-lub-przysposabianiu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)