Melioracje fitotechniczne

Melioracje fitotechniczne mają na celu poprawę warunków uprawy gleby i warunków wodnych przez zakładanie upraw roślin drzewiastych i krzewiastych.

Zalicza się do nich: zakładanie leśnych pasów wiatrochronnych, zadrzewień śródpolnych, zalesianie nieużytków (zwłaszcza wydm), zalesianie stoków, zakrzewianie i zadrzewianie brzegów cieków wodnych, zalesianie zlewni potoków górskich.

Melioracje te służą przede wszystkim rolnictwu, zmniejszają bowiem amplitudę wahań temperatury powietrza, parowanie i erozję gleby, gwałtowny spływ wód opadowych z roztopów oraz zwiększają retencję wodną gleby.

m/melioracje-fitotechniczne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)