Las wyżynny świeży - Lwyżśw

Siedliska żyzne, związane zarówno ze skałami niewęglanowymi jak też i zawierającymi węglany. Zajmują najczęściej dolne, ocienione partie stoków. Drzewostan bukowy, miejscami z jodłą ok. II bon., rzadziej ze świerkiem.

Las wyżynny świeży - Lwyżśw
Położenie Płaskie wysoczyzny, dolne partie stoków
Rodzaj gleby Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych Skały węglanowe
- piaski i gliny pokrywowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (triasowych, jurajskich, kredowych, kambryjskich), z serią glebopokryw stokowych
- zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- less
- less na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- gliniasta i pyłowo-ilasta zwietrzelina margli, wapieni, dolomitów (kredowych, jurajskich, triasowych, kambryjskich)
- piaskowce, brekcje i zlepieńce ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym
- less
- less na podłożu skał węglanowych (j. wyż.)
Typ, podtyp próchnicy mull świeży, moder-mull świeży mull wapniowy,
mull świeży
Typ i podtyp gleby BRwy – brunatna wyługowana
BRk – brunatna kwaśna
Pw – płowa właściwa
Pb – płowa bielicowa
RDbr – rdzawa brunatna
Odmiany stokowe opadowoglejowe gleb z wariantu 1, oraz
OGw – opadowoglejowa właściwa
Pog – płowa opadowoglejowa
Dbrgg – deluwialna brunatna odm. głęboko gruntowoglejowa
Rw – rędzina właściwa
Rbr – rędzina brunatna
Rc – rędzina czarnoziemna
Rcz – rędzina czerwonoziemna
PRw – pararędzina właściwa
PRbr – pararędzina brunatna
BRw – brunatna właściwa
Cwyw – czarnoziem wyługowany właściwy
Cwybr – czarnoziem brunatny
Csz – gleba szara
BRs – sarobrunatna
BRwgg – brunatna właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa
CZbrgg, CZbrog – czarna ziemia brunatna odm. gruntowoglejowa i opadowoglejowa
Rbrgg – rędzina brunatna odm. głęboko gruntowoglejowa
PRbrgg – pararędzina brunatna odmiana gruntowoglejowa
PRbrog – pararędzina brunatna odm.opadowoglejowa
PRwgg – pararędzina właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa
PRwog – pararędzina właściwa odm opadowoglejowa
Wariant uwilgotnienia Lwyżśw1 Lwyżśw2 Lwyżśw1 Lwyżśw2


Gatunki runa różnicujące Lwyżśw od Lśw:

 • starzec Fuchsa - Senecio Fuchsii;
 • jeżyna gruczolowata - Rubus hirtus;
 • starzec gajowy - Senecio nemorensis;
 • paprotnik kolczysty - Polystichum aculeatum;
 • szałwia lepka - Salvia glutinosa.

Gatunki runa różnicujące Lwyżśw od LMwyżśw - gatunki występujące w Lśw, a ponadto w lasach bukowych:

 • żywiec gruczołowaty,
 • żywiec dziewięciolistny,
 • żywiec cebulkowy,
 • kostrzewa górska,
 • kostrzewa leśna,
 • czernieć gronkowy.

Typy lasu

 • BUKOWY (kraina V) - Bk I-II bon.; Dom.- (Jd, Św).
 • GRABOWO-DĘBOWY (kraina V) -Db II.bon.; Dom.- Lp, Bk, Brz, Os, Dbb; II piętro: Gb, Lp, Bk, Klp, Jw.
 • KLONOWO-LIPOWY (kraina V) -Lpsz, Lp, Kl, Jw; Dom.- gat. liściaste.
 • GRABOWO-DĘBOWY, BUKOWO-DĘBOWY, JODŁOWO-BUKOWO-DĘBOWY (kraina VI) - Dbs I-II bon., Gb I-II bon.; Dom.- Bk I-II bon, Jd I-II bon, oraz Md, Lp, Kl, Jw, Wz, Gb.
 • BUKOWY, JODŁOWO-BUKOWY, DĘBOWO-BUKOWY (krainy VI i VIII) - Jd I-II bon., Bk I-II bon. Dbs I-II bon.; Dom.- Md, Lp, Św, Kl, Jw, Wz.
 • BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk I-II bon.; Dom.- Md, Db, Lp, Kl, Jw, Wz oraz mniej licznie Brz, Os, Gb, So.
l/las-wyzynny-swiezy-lwyzsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)