Las mieszany górski wilgotny - LMGw

Siedliska pod umiarkowanie silnym wpływem wody gruntowej, glebowo-opadowej i stokowej. Występują sporadycznie, zwykle razem z siedliskami świeżymi. Zajmują, często na północnych stokach, zagłębienia terenu, leje źródliskowe oraz miejsca dodatkowo osłonięte podciętymi progami lub skałami.

Las mieszany górski wilgotny - LMGw
Piętro klimatyczne Regiel dolny niski, rzadziej wysoki
Położenie Stok w środkowej i dolnej części, zrównania i wklęśnięcia stoku, obniżenia dolinne.
Skały niewęglanowe. Występuje zwłaszcza w niskim reglu dolnym.
Rodzaj gleby - zwietrzelina skał magmowych, okruchowych i metamorficznych (granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców, zlepieńców i piaskowców ze spoiwem krzemionkowym lub ilastym) z serią glebopokryw stokowych
Typ, podtyp próchnicy moder wilgotny
Typ i podtyp gleby Gw – gruntowoglejowa właściwa
Gt – gruntowoglejowa torfowa
Gts – gruntowoglejowa torfiasta
Gms – gruntowoglejowa murszasta
Gm – gruntowoglejowa murszowa
OGb – opadowoglejowa bielicowa
OGw – opadowoglejowa właściwa
OGsw – stagnoglejowa właściwa
OGSts – stagnoglejowa tofiasta
OGSt – stagnoglejowa torfowa
oraz odmiany opadowo- i gruntowoglejowe gleb:
BRk - brunatna kwaśna
BRwy – brunatna wyługowana (w wysokim reglu dolnym)
RDw – rdzawa właściwa (rzadko)
RDb - rdzawa bielicowa (rzadko)
RDbr – rdzawa brunatna (rzadko)
Dw – deluwialna właściwa

Gatunki runa różnicujące LMGw od LMGśw - obfite występowanie paproci.

Typy lasu

  • BUKOWY - Bk II-III bon.; Dom.- Św, Jw (w krainie VIII - Jd).
  • ŚWIERKOWO-JODŁOWY - Jd I-III bon., Św I-II bon; Dom.- So, Bk.
l/las-mieszany-gorski-wilgotny-lmgw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)