Las mieszany górski świeży - LMGśw

Siedliska pod umiarkowanym i wyraźnym wpływem wody glebowo-opadowej i stokowej. W niskim reglu dolnym jest siedliskiem o ograniczonym zasięgu. Łączy się z uboższymi typami gleb brunatnych, a w wysokim reglu dolnym zajmuje najżyźniejsze gleby tej strefy, gdzie pomimo surowszego klimatu dorównuje produkcyjnością siedliskom LMG położonym niżej. W Sudetach znaczne powierzchnie na tym siedlisk zajmują lite drzewostany świerkowe, co może utrudniać jego identyfikację, Pomocna w tym celu może okazać się bonitacja drzewostanu oraz występowanie gatunków roślin typowych dla siedlisk żyźniejszych.

Las mieszany górski świeży - LMGśw
Piętro klimatyczne Regiel dolny niski i wysoki Regiel dolny wysoki
Położenie - stok w środkowej i dolnej części, wierzchowiny niższych pasm górskich
Rodzaj gleby Skały niewęglanowe Skały węglanowe
- zwietrzelina kwaśnych skał magmowych, okruchowych i metamorficznych (granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców, zlepieńców i piaskowców ze spoiwem krzemionkowym lub ilastym) z serią glebopokryw stokowych i z serią stref przekształceń peryglacjalnych (wierzchowiny) - zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta wapieni i dolomitów
- zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców zawierających okruchy skał wapiennych
Typ, podtyp próchnicy moder świeży
Typ i podtyp gleby BRk – brunatna kwaśna (oligo- i mezotroficzna)
BRb– brunatna bielicowa
RDw - rdzawa właściwa (rzadko)
RDbr - rdzawa brunatna
odmiany głęboko opadowoglejowe gleb:
BRkog – brunatna kwaśna
BRbog - brunatna bielicowa
Rw – rędzina właściwa
Ri – rędzina inicjalna
PRw – pararędzina właściwa
RDbr - rdzawa brunatna
Wariant uwilgotnienia LMGśw1 LMGśw2 LMGśw1

Gatunki runa różnicujące LMGśw od BMGśw:

 • żurawiec falistolistny - Atrichum undulatum (Catharinea undulata);
 • kosmatka gajowa - Luzula luzuloides (L. nemorosa);
 • jeżyna fałdowana - Rubus plicatus;
 • malina właściwa - Rubus idaeus;
 • turzyca leśna - Carex sylvatica;
 • zachyłka trójkątna - Gymnocarpium dryopteris (Phegopteris dryopteris);
 • nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas.

Typy lasu

 • JODŁOWY (kraina VI) - Jd II bon., Św; Dom.- Bk; II p. - pjd. Jd.
 • ŚWIERKOWO-BUKOWY - Bk III bon., Św II-III bon.; Dom.- pjd. Jd, Jw.
 • JODŁOWO-ŚWIERKOWO-BUKOWY - Bk II-III bon., Św I-III bon., Jd II-III bon.; Dom.- pjd. Jw, Wzg oraz na południowych stokach Md, So.
 • BUKOWO-JODŁOWO-ŚWIERKOWY- Św II-III bon., Jd III bon., Bk III bon., Dom.- pjd. Jw.
l/las-mieszany-gorski-swiezy-lmgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)