Las górski wilgotny - LGw

Siedliska pod umiarkowanym lub dość silnym wpływem ruchomej wody stokowej i glebowo-opadowej (często stagnującej). Występuje w tej samej strefie wysokościowej jak LGśw, lecz jest znacznie rzadziej spotykany. Zajmuje miejsca z powolnym spływem wód opadowych i stokowych, np. dolne części uskoków skalnych, obniżenia międzystokowe, wąwozy oraz brzegi dolin z glebami wilgotnymi.

Las górski wilgotny - LGw
Piętro klimatyczne Regiel dolny niski
Położenie Dość strome dobrze nawodnione stoki o glebach przepuszczalnych dla wód opadowych, zwykle ze spoistą warstwą spągową – źródliska okresowych potoków lub cieków, miejsca wysiękowe, wilgotne tarasowate spłaszczenia terenu wzbogacone osadami koluwialnymi.(siedliska średnio wilgotne, okresowo nadmiernie uwilgotnione) Niższe położenia połogich stoków, tarasowate spłaszczenia, zsuwy stokowe, leje źródliskowe. (siedliska długotrwale silnie wilgotne)
Rodzaj gleby Skały węglanowe Skały kwaśne, lub zawierające węglany głęboko odwapnione
- zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem węglanowym, kalcytowym lub dolomitowym,
- zwietrzelina gliniasta i ilasta margli, wapieni, dolomitów
- rumosz i usypiska skał bogatych w węglany (rzadko spotykane)
- zwietrzelina kwaśnych skał okruchowych (łupków, mułowców, drobnoziarnistych piaskowców ze spoiwem ilastym lub krzemianowym) z serią glebopokryw stokowych oraz z serią przekształceń peryglacjalnych na zrównaniach
- zwietrzelina kwaśnych skał magmowych i metamorficznych (rzadziej spotykane)
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny
Typ i podtyp gleby Rpgg – rędzina próchniczna odm. gruntowoglejowa
PRwgg, PRwog – pararędzina właściwa odm. gruntowoglejowa i opadowoglejowa
PRwd– pararędzina właściwa odm. deluwialna
PRbrgg, PRbrog – pararędzina brunatna odm. grunowopglejowa i opadowoglejowa
BRsog – brunatna szarobrunatna odm. opadowoglejowa
BRwy – brunatna wyługowana odmiana opadowoglejowa
BRkog – brunatna kwaśna odmiana opadowoglejowa
BRwyog – brunatna wyługowana odmiana opadowoglejowa
BRsog – szarobrunatna odmiana opadowoglejowa
Gp – gruntowoglejowa próchniczna
OGw – opadowoglejowa właściwa
Gps – gruntowoglejowa próchniczna odm. stokowa
Gme – gruntowoglejowa murszowa odm. eutroficzna
Gmse – gruntowoglejowa murszasta odm. eutroficzna
OGws – opadowoglejowa właściwa odm. stokowa
OGsw – stagnoglejowa właściwa
OGame – amfiglejowa odm. eutroficzna
BRwygg BRwyog,– brunatna wyługowana odm. głęboko gruntowoglejowa i opadowoglejowa
Dbrgg, Dbrog – deluwialna brunatna odm. gruntowoglejowa i opadowoglejowa
Wariant uwilgotnienia LGw1 LGw2

Gatunki runa różnicujące LGw od LGśw:

  • lepiężnik biały - Petasites albus;
  • czosnek niedźwiedzi - Allium ursinum;
  • kokorycz pusta - Corydalis cava;
  • modrzyk górski - Cicerbita alpina (Mulgedium alpinum).

Gatunki runa różnicujące LGw od LMGw - gatunki występujące w LGśw

Typy lasu

  • ŚWIERKOWO-BUKOWO-JODŁOWY, ŚWIERKOWO-JODŁOWY Jd I-II bon., Bk I-II bon., Św I-II bon.; Dom.- Jw, Js, Wz, Lp, Kl, Brzb, Os.
  • BUKOWO-JODŁOWY, JODŁOWO-BUKOWY - Jd I-II bon., Bk I-II bon.; Dom.- Jw, Js, Wz, Lp, Kl, Brzb, Os.
  • JODŁOWO-BUKOWO-JAWOROWY - Jw I-II bon., Bk I-III bon., Jd I-II bon..; Dom.- Bst, Lps (kraina Sudecka); Js, Wz, Lp, Kl, Brzb, Os (kraina Karpacka).
l/las-gorski-wilgotny-lgw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)