Las górski świeży - LGśw

Siedliska pod umiarkowanym lub wyraźnym wpływem wody glebowo-opadowej i stokowej, wyjątkowo pod bardzo słabym w miejscach wystawionych na działanie słońca i wiatru. Występuje w reglu dolnym niskim do ok. 600 m n.p.m.; wyjątkowo może dochodzić do 800 m n.p.m. Drzewostany bukowe z udziałem jodły. W Sudetach znaczne powierzchnie tych siedlisk zajmują drzewostany bukowe ze świerkiem lub świerkowe.

Las górski świeży - LGśw
Piętro klimatyczne Regiel dolny niski
Położenie Stoki o różnych ekspozycjach strome południowe zbocza, skalne półki wierzchowiny
Rodzaj gleby Skały niewęglanowe Skały węglanowe Skały węglanowe i niewęglanowe
- zwietrzelina skał magmowych, okruchowych i metamorficznych (granitów, gnejsów,andezytów, łupków krystalicznych, piaskowców, zlepieńców, mulowców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym) z serią glebopokryw stokowych i z serią stref przekształceń peryglacjalnych
- gliny kamieniste wietrzelinowe i pyły eoliczne z serią glebopokryw stokowych na piaskowcach i łupkach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta wapieni, dolomitów oraz bazaltów, łupków i filitów
- zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym oraz ze „strzałkami” kalcytu lub okruchami wapiennymi
- zwietrzelina piaszczystogliniasta, pyłowa i ilasta piaskowców, zlepieńców i łupków
- zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta margli, wapieni, dolomitów i opok
Typ, podtyp próchnicy mull świeży mull suchy
Typ i podtyp gleby
BRk – brunatna kwaśna
BRb– brunatna bielicowa
BRwy - brunatna wyługowana
RDbr - rdzawa brunatna (rzadko)
RDw - rdzawa właściwa (rzadko)
W odmianie
opadowostokowoglejowej gleby:
BRk – brunatna kwaśna
BRb– brunatna bielicowa
BRwy - brunatna wyługowana
BRw - brunatna własciwa
BRwy – brunatna wyługowana
BRs – szarobrunatna
Rbr – rędzina brunatna
Rw – rędzina właściwa
Rp – rędzina próchniczna
PRw – pararędzina właściwa
PRbr – pararędzina brunatna
w/wym. gleby
w odmianie opadowostokowoglejowej
Rbr – rędzina brunatna
Rw – rędzina właściwa
PRw – pararędzina właściwa
PRbr – pararędzina brunatna
BRk – brunatna kwaśna
BRb– brunatna bielicowa
BRwy - brunatna wyługowana
Wariant uwilgotnienia
LGśw1 LGśw2 LGśw1 LGśw2 LGśw0

Gatunki runa różnicujące LGśw od Lwyżśw:

 • kosmatka olbrzymia - Luzula sylvatica;
 • goryczka trojeściowa - Gentiana asclepiadea;
 • przenęt purpurowy - Prenanthes purpurea;
 • szałwia lepka - Salvia glutinosa;
 • żywokost sercowaty - Symphytum cordatum;
 • kostrzewa górska - Festuca drymeia.

Gatunki runa różnicujące LGśw od LMGśw:

 • żywiec cebulkowy - Dentaria bulbifera;
 • żywiec gruczołkowaty - D. glandulosa;
 • szczyr trwały - Mercurialis perennis oraz inne gatunki występujące w Lwyżśw.

Typy lasu

 • BUKOWO-JODŁOWY, JODŁOWO-BUKOWY (kraina VI i VIII) - Jd I-II bon., Bk I-II bon.; Dom.- Św, Jw, Kl, Wz, Lp, Os, Brz na stokach południowych także So, Md.
 • JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon.; Dom.- Św I-II bon., Bk I-II bon., Jw, Os, Brz.
 • BUKOWY- Bk I-II bon.; Dom.- Jd I-II bon., Św I-II bon., Jw, Kl, Wz, Lp, Os, Brz.
 • ŚWIERKOWO-JODŁOWO-BUKOWY, JODŁOWO-BUKOWY, BUKOWO-ŚWIERKOWO-JODŁOWY - Bk I-II bon., Jd I-II bon., Św I-II bon.; Dom.- Jw, Kl, Wz, Lp, Os, Brz.
 • BUKOWO-JAWOROWY- Jw I-III bon., Bk I-III bon.; Dom. - Jd i inne liściaste (rzadko).
l/las-gorski-swiezy-lgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)