Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria zagospodarowania lasu

Do kryteriów zagospodarowania lasu zalicza się:

  1. Wykonanie zasad hodowlanych.
  2. Realizację wymagań ochrony lasu.
  3. Spełnienie założeń urządzania lasu.

Kryteria hodowli lasu

Kryteria hodowli lasu obejmują ocenę spełniania wymagań odnośnie do elementów technicznych, przestrzennych i czasowych założonych rębni oraz pielęgnowania lasu przez procesy technologiczne pozyskiwania drewna. Poszczególne procesy technologiczne w różnym stopniu mogą bowiem spełnić hodowlane wymagania techniczne cięć w rębniach: zupełnej, częściowej, gniazdowej, czy przerębowej. Odmienne są możliwości procesów technologicznych pod względem dotrzymania wymagań odnośnie do elementów przestrzennych rębni, takich jak wielkość i kształt powierzchni odnowieniowej (luki, małe i duże gniazda). Nie każdy proces technologiczny w tym samym stopniu może spełnić elementy czasowe rębni, a więc okresy odnowienia (krótki, średni, długi i bardzo długi). Procesy technologiczne różnią się także pod względem spełniania wymagań pielęgnowania lasu (siedliska, biocenozy, drzewostanu), zgodnie z zasadami hodowli. Przykładowym wskaźnikiem oceny może być stopień wypełnienia regulacji składu gatunkowego w rębniach złożonych oraz selekcyjnego postępowania hodowlanego przy pozyskiwaniu drewna, obliczany jako udział pozostawionych drzew szkodliwych w odniesieniu do wszystkich drzew pozostających po zabiegu.

Kryteria ochrony lasu

Kryteria ochrony lasu zawierają ocenę procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem realizacji wymagań ochrony lasu przy prowadzeniu cięć, np. odnośnie do terminu i czasu wykonania zabiegu oraz usunięcia zagrożeń, co ma szczególne znaczenie w cięciach sanitarnych oraz w sytuacjach klęskowych. Miernikiem oceny może być określony czas wykonania pozyskiwania drewna w danym drzewostanie, stosownie do wymagań ochrony lasu, w celu zapobieżenia gradacji, deprecjacji drewna itp. Z tego punktu widzenia, proces technologiczny z użyciem wysokowydajnych maszyn gwarantuje krótszy czas pozyskiwania drewna niż proces na niższym poziomie technicznym. Możliwości rozmieszczenia dużej liczby drwali wyposażonych w pilarki są bowiem ograniczone przepisami bezpieczeństwa pracy.

Kryteria urządzania lasu

Kryteria urządzania lasu obejmują ocenę procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem stopnia spełnienia założeń i wymagań, wynikających z urządzania lasu, np. odnośnie do rozmiaru cięć, dostosowania procesów technologicznych do warunków drzewostanowych i terenowych. Wskaźnikiem oceny jest m.in. rozmiar pozyskania z jednostki powierzchni drzewostanu, w porównaniu z założonym przez urządzanie lasu. Dla przykładu, zastosowanie procesu technologicznego wymagającego założenia szlaków operacyjnych w małych odstępach może pociągać za sobą zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna.

Założenia i wymagania hodowli, ochrony i urządzania lasu są uwzględniane zwykle na etapie projektowania procesów technologicznych. Spełnienie przedstawionych kryteriów zagospodarowania lasu należałoby ocenić także po wykonaniu pozyskiwania drewna, przez porównanie założeń i wymagań z ich praktyczną realizacją.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-zagospodarowanie-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)