Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria warunków pracy

  1. Ochrona i warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Warunki i wymagania ergonomiczne.
  3. Inne czynniki uciążliwe lub szkodliwe.

Ochrona pracy

Ochrona pracy - ogół norm prawnych, środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika, jego życia i zdrowia przed czynnikami środowiska pracy, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy. Ochrona pracy dotyczy w szczególności: swobody przemieszczania się pracowników, równości kobiet i mężczyzn w dziedzinie pracy i zatrudnienia społecznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw i modernizacji, stosunku pracy, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, dialogu społecznego oraz zasady informowania i konsultowania pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy - ogół norm prawnych, środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, bez ryzyka wypadków przy pracy, chorób zawodowych i nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego.

Ergonomia

Ergonomia - interdyscyplinarna dziedzina, obejmująca elementy biologii, medycyny i techniki, zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn środowiska pracy do fizjologicznych i psychicznych możliwości człowieka w celu sprawnego, bezpiecznego i wydajnego wykonywania przez niego pracy. Do oceny procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem kryteriów warunków pracy stosuje się bardzo wiele specjalistycznych mierników i wskaźników. Dotyczą one m.in.: różnego rodzaju zabezpieczeń, usytuowania urządzeń sterowniczych, siedziska, wejścia do maszyny, poziomu hałasu i drgań, kosztu fizjologicznego i energetycznego, zanieczyszczeń powietrza i innych.

Kryteria warunków pracy mają znaczenie przede wszystkim dla bezpośrednio zatrudnionych w procesie pracowników oraz ich pracodawców, ale pociągają za sobą również określone skutki społeczne.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-warunkow-pracy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)