Kontynentalny bór mieszany

Kontynentalny bór mieszanyQuerco roboris-Pinetum J. MAT. 1981

W drzewostanie współpanują sosna i obydwa dęby, z przewagą dębu szypułkowego. W domieszce występują: brzoza brodawkowata, osika, rzadziej świerk i modrzew.

Warstwa krzewów obficie rozwinięta, złożona głównie z leszczyny (Corylus avellana), kruszyny (Frangula alnus), jarzębiny (Sorbus aucuparia), jałowca (Juniperus communis) i z podrostów gatunków drzewiastych.

Orlica pospolita (Pteridium aquilinurri) często tworzy górną warstwę runa, w którym przeważają elementy borowe, jak: borówka czarna (Vaccinium myrtillus) i brusznica (V. vitis-idaea), nawłoć pospolita (Solidago virga aurea), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), wrzos pospolity (Calluna vulgaris), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense) i trawy — kostrzewa owcza (Festuca ovina), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa). Z mchów występują takie gatunki, jak: rokietnik pospolity (Entodon schreberi), widłoząb miotłowy (Dicranum scoparium), widłoząb falisty (D. rugosum = D. undulatum), gajnik lśniący (Hylocomium splendens) i płonnik strojny (Polytrichum attenuatum).

Do Querco-Pinetum przechodzi grupa gatunków z klasy Querco-Fagetea, o szerszej amplitudzie ekologicznej, jak: fiołek leśny (Viola reichenbachiana), prosownica rozpierzchła (Milium effusum), turzyca palczasta (Carex digitata), perłówka zwisła (Melica nutans), zawilec gajowy (Anemone nemorosa). Często spotyka się konwalię majową (Convallaria majalis), majownik dwulistny (Majanthemum bifolium), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) malinę kamionkę (Rubus saxatilis), poziomkę pospolitą (Fragaria vesca), przetacznik leśny (Veronica officinalis), jastrzębiec Lachenala (Hieracium lachenalii).

Zespół ten, chociaż nie ma własnych gatunków charakterystycznych, wyróżnia się od innych swoistym składem florystycznym. Występuje na niżu w środkowej i wschodniej Polsce na słabo zbielicowanych, mezotroficznych glebach gliniasto-piaszczystych.

k/kontynentalny-bor-mieszany.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)