Kontynentalny bór bagienny

Kontynentalny bór bagienny (bór bagienny)Vaccinio uliginosi-Pinetum (KLEIST 1929) KOBENDZA 1933

W Polsce występuje w obrębie całego zasięgu borów sosnowych z wyjątkiem gór, tworząc małe enklawy na glebach ubogich i bardzo wilgotnych, lecz mniej podmokłych niż na torfowiskach. Spotkać go można w zagłębieniach, gdzie poziom wody gruntowej, zwykle stagnującej i kwaśnej, występuje bardzo płytko. Płaty tego zespołu najczęściej powstają przez zarastanie sosną torfowisk wysokich lub torfowisk łozowych. Dziś zespoły te spotyka się dość rzadko wskutek melioracji i osuszenia znacznych przestrzeni kraju.

Warstwę drzew tworzy głównie sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) i brzoza omszona (Betula pubescens), z przewagą tego ostatniego gatunku w północno-wschodniej części kraju, a także świerk. Drzewa rozwijają się źle, są niskie i usychające, zwarcie koron bardzo małe. Podszycia prawie brak.

Runo wykazuje budowę kępkową i pokrywa dno lasu zwartym kobiercem. W skład runa wchodzą przede wszystkim mchy, głównie torfowce: magellański (Sphagnum magellanicum) i błotny (Sph. palustre). Częsty jest płonnik pospolity (Polytrichum commune) oraz krzewinki z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Najobficiej występują tu borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), gatunek charakterystyczny dla zespołu, dorastający do znacznych wysokości, bagno zwyczajne (Ledum palustre) i modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia). Niektóre z występujących tu roślin są pozostałością dawnego torfowiska, np. wzmianka pochwowata (Eriophorum vaginatuni) i żurawina błotna (Oxycoccus palustris = O. quadripetalus).

W profilu glebowym występuje warstwa torfu o różnej miąższości, w podłożu zazwyczaj spotyka się piasek. Gleba wykazuje odczyn kwaśny, zasobność w substancje odżywcze mała, co wiąże się z panującą w tym zespole ombriofilną gospodarką wodną.

Z roślin prawnie chronionych znajdują tu ostoję różne gatunki rosiczek (Drosera sp. div.), chamedafne północna (Chamaedafne calyculata) i malina moroszka (Rubus chamaemorus).

k/kontynentalny-bor-bagienny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)