Klasyfikacja i definicje zbiorowisk roślinnych z punktu widzenia roli człowieka w ich powstaniu i przeobrażeniu (Faliński 1969)1)
Zbiorowiska Definicja
Autogeniczne powstałe pod działaniem czynników naturalnych jako pierwotne kombinacje gatunków;dzieli się je na podstawie stanu zachowania na zbiorowiska pierwotne i naturalne
Pierwotne zbudowane z gatunków miejscowych o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji gatunkowej, nie noszące śladów degeneracji wywołanej działalnością człowieka, utrzymujące się na siedliskach niezdegenerowanych (zbiorowiska wysokogórskie)
Naturalne zbudowane z gatunków miejscowych, o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji gatunkowej, lokalnie ze śladami degeneracji wywołanej działalnością człowieka podobnej w skutkach do degeneracji spowodowanej czynnikami naturalnymi, np. pożar, umiarkowany wypas, zrąb podobny w skutkach do działania wiatrołomu, lawiny
Antropogeniczne powstałe pod działaniem czynników zależnych od człowieka, na siedliskach przekształconych lub nowo utworzonych; dzieli sieje na podstawie pochodzenia ich składników i sposobu powstania na zbiorowiska półnaturalne (seminaturalne), synantropijne i ksenospontanicznch
Półnaturalne zbudowane z gatunków miejscowych wywodzących się z pierwotnych zbiorowisk, z niewielkim udziałem gatunków obcych nie wykazujących redukcyjnego stosunku do innych komponentów zbiorowiska, zorganizowane jako nowe, charakterystyczne kombinacje, ale utrzymujące się wskutek powtarzalnych działań człowieka (zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, wrzosowiska, zbiorowiska roślin wodnych w sztucznych zbiornikach, kanałach itp.)
Synantropijne zbudowane w części z gatunków rodzimych i w części z gatunków obcego pochodzenia, zajmujące siedliska skrajnie przekształcone lub nowo powstałe, reagujące wyraźnie na różne formy regularnych oddziaływań (nawożenie, uprawa, wydeptywanie itp.)
Segetalne to zbiorowiska chwastów jedno- lub dwuliściennych, rzadziej bylin, towarzyszące uprawom polowym, ogrodowym oraz trwałym kulturom roślin drzewiastych, jak winnice, oliwniki, a pozostające pod wpływem rodzaju i pory zabiegów agrotechnicznych (siew, koszenie, okopywanie, stosowanie środków chemicznych), wyjątkowo pod bezpośrednim wpływem gatunku rośliny uprawnej (np. chwasty lnu)
Ruderalne lub nowo powstałeto zbiorowiska trwałe z przewagą bylin porastające siedliska skrajne lub nowo powstałe w sąsiedztwie zabudowań, na śmietnikach, ruinach, placach, drogach, na terenach kolejowych, w portach morskich i rzecznych
Ksenospontaniczne zbudowane z gatunków obcych, z niewielkim udziałem gatunków miejscowych, zorganizowane jako nowe kombinacje gatunków na skutek redukcyjnego zachowania się przybyszów w stosunku do komponentów zastanego zbiorowiska, opanowujące siedliska zmienione lub przekształcone (zbiorowiska tzw. neofitów powstałe przez przebudowanie naturalnych zbiorowisk okrajkowych lub szuwarowych, np. szuwar tatarakowy na miejscu szuwaru mannowego, zbiorowisko robinii akacjowej i glistnika powstałe w wyniku przekształcenia upraw leśnych lub opanowania murawy kserotermicznej)
1) Falińska K., Ekologia roślin. PWN, Warszawa 1996
k/klasyfikacja-i-definicje-zbiorowisk-roslinnych-z-punktu-widzenia-roli-czlowieka-w-ich-powstaniu-i-przeobrazeniu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)