Klasy bonitacyjne gleb

Szacunkowe określenie możliwości produkcyjnych danej gleby uzyskuje się przez zaliczenie jej do odpowiedniego przedziału umownej skali bonitacji gleby.

Grunty pod lasami dzieli się na 6 klas bonitacyjnych.

Zasadnicze znaczenie w klasyfikacji gruntów pod lasami ma kompleks czynników przyrodniczych towarzyszących roślinności drzewiastej oraz wpływających na rodzaj i dynamikę jej rozwoju. Gleba w klasyfikacji pod lasami stanowi tylko jeden z czynników warunkujących zaliczenie danego użytku do określonej klasy bonitacyjnej.

Ze względu na rzeźbę terenu, która wywiera istotny wpływ na kształtowanie się siedliska leśnego, w bonitacji gleb pod lasami wyróżnia się w każdej klasie 3 grupy gleb:

  • gleby terenów równinnych (nizinnych i wyżynnych),
  • gleby terenów współczesnych tarasów rzecznych
  • gleby terenów górzystych.

W ramach tych grup zachowany jest podział gleb na typy i gatunki z podaniem siedliska leśnego charakterystycznego dla poszczególnych gatunków gleb.

Do klasy I zalicza się gleby tworzące siedliska lasu świeżego, lasu wilgotnego, olsu jesionowego, lasu łęgowego i lasu górskiego.

Do VI klasy bonitacyjnej należą gleby tworzące typ siedliskowy bór suchy i bór bagienny.

k/klasy-bonitacyjne-gleb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)