Fitopatologia leśna

Fitopatologia leśna jest nauką o chorobach drzew leśnych i biologicznym niszczeniu drewna w warunkach lasu oraz o chorobach innych roślin leśnych, w miarę jak wzrasta ich znaczenie gospodarcze, bądź ich związek ze zdrowotnością lasu. Jej nazwa powstała z trzech wyrazów greckich: phyton — roślina, pathos — choroba i logos — nauka, oraz przymiotnika „leśna”. Część fitopatologii leśnej obejmującą biotyczny rozkład drewna nazywa się często patologią drewna.

Punktem wyjścia w nauczaniu fitopatologii leśnej i fitopatologii w ogóle, zarówno dziś, jak i najprawdopodobniej w przyszłości, musi być wnikliwe zrozumienie procesu chorobowego rośliny, zwanej rośliną-gospodarzem, oraz uwarunkowań tego procesu. W istocie tego określenia mieści się traktowanie rośliny-gospodarza jako głównego obiektu fitopatologii rozważanego z dwóch różnych, lecz zbieżnych punktów widzenia: wrodzonej jej dyspozycji chorobowej i możliwości przeciwdziałania tej ostatniej, czyli możliwości obniżania predyspozycji chorobowej przez odpowiednie kształtowanie środowiska zewnętrznego. Tak się przedstawia sprawa głównego przedmiotu fitopatologii w aspekcie teoretycznym, natomiast praktyczne względy, które coraz mniej mogą być zaspokajane bez pomocy teoretycznych podstaw fitopatologii, nakazują główną uwagę skierowywać na zabiegi ochrony roślin przed chorobami.

Zadania fitopatologii mogą być natury ogólnej i szczegółowej. Pierwsze sprowadzają się głównie do:

  1. badania istoty choroby rośliny, a więc jej chorobowych procesów fizjologicznych łącznie z ich wielostronnym uwarunkowaniem,
  2. badania związków między procesami chorobowymi rośliny a objawami tych procesów,
  3. klasyfikacji chorób roślin i
  4. opracowywania podstaw ochrony roślin przed chorobami.

Drugie natomiast obejmują różnie ukierunkowane badania poszczególnych chorób roślin, mające bliższy lub dalszy związek z ochroną produkcji roślinnej przed tymi chorobami.

Ze względów praktycznych włącza się fitopatologię leśną jako jeden z głównych składników, obok nauki o szkodnikach i nauki o szkodach powodowanych przez czynniki abiotyczne, do obszerniejszej dyscypliny, zwanej ochroną lasu, którą w systemie nauk leśnych stawia się blisko takich dyscyplin, jak hodowla lasu i użytkowanie lasu. Zadaniem ochrony lasu jest przeto rozwiązywanie ogółu zagadnień związanych z potrzebą ochrony produkcyjnych i szeregu innych funkcji lasu. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że praktyka gospodarstwa leśnego wymaga kompleksowego uwzględniania wskazań całej ochrony lasu.

Działy fitopatologii leśnej:


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

f/fitopatologia-lesna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)