Drzewostan nasienny gospodarczy

Gospodarcze drzewostany nasienne podlegają wyrębowi zgodnie z planem cięć, ale ich użytkowanie może następować tylko w latach dobrego urodzaju drzew gatunku panującego. Przed założeniem zrębu z drzewostanu muszą być usunięte wszystkie drzewa chore, źle ukształtowane i osłabione. Zabieg ten powinien być wykonany dla sosny pospolitej i dębu czerwonego przynajmniej na 3 lata przed wyrębem, dla pozostałych gatunków na 2 lata. Gospodarcze drzewostany nasienne zapisane są w specjalnym rejestrze, stanowiącym załącznik do planu urządzania lasu i naniesiony na mapę selekcji drzew leśnych.

Gospodarcze drzewostany nasienne są to drzewostany korzystnie wyróżniające się swoją jakością hodowlaną i użytkowane rębnie w latach dobrego lub przynajmniej średniego urodzaju nasion danego gatunku.

Od drzewostanów tej kategorii wymaga się, aby były rodzime (poza gatunkami introdukowanymi) i w wieku rębnym lub bliskorębnym, a tworzące je drzewa wykazywały pełną zdrowotność, dobrą jakość i dużą produkcyjność w porównaniu z innymi drzewostanami tego samego gatunku i wieku, na tym samym siedlisku. Na gospodarcze drzewostany nasienne nie mogą być wybierane drzewostany o małej powierzchni (mniej niż 2 ha) oraz wąskie kulisy otoczone przez drzewostany negatywne, ponieważ nasiona z tak małych drzewostanów, zapylane głównie pyłkiem z tych negatywnych będą obciążone niekorzystnymi cechami hodowlanymi.

Spośród drzewostanów rębnych i bliskorębnych w czasie prac urządzeniowych typowane są, w porozumieniu z nadleśnictwem wszystkie drzewostany wyróżniające się dobrą jakością hodowlaną na danym terenie i siedlisku. Drzewostany te zatwierdza Komisja Techniczno-Gospodarcza. W okresach międzyurządzeniowych drzewostany takie powinno wybierać nadleśnictwo, przesyłając zgłoszenie do RDLP. W zgłoszeniu należy podać dokładną lokalizację drzewostanu, jego powierzchnię, siedlisko i skład gatunkowy, wiek drzew gatunku zgłaszanego oraz ich przeciętną wysokość i pierśnicę.

Przeglądu zgłoszonych drzewostanów dokonuje komisja powołana przez dyrektora RDLP. Po zakończeniu przeglądu komisja sporządza protokół, w którym podaje wykaz drzewostanów uznanych za gospodarcze nasienne. Protokół wymaga zatwierdzenia przez dyrektora RDLP.

Gospodarcze drzewostany nasienne zapisane są w specjalnym rejestrze, stanowiącym załącznik do planu urządzania lasu i naniesione na mapę selekcji drzew leśnych. Odpisy tych dokumentów powinien posiadać każdy leśniczy.

Po uznaniu drzewostanu za nasienny oznacza się w terenie jego granice przez wykonanie na wysokości 1,50 m przerywanych opasek jasnożółtą farbą olejną na obrzeżnych drzewach i na narożnikach. Odstęp między drzewami z opaską powinien być taki, aby od drzewa oznaczonego nią było w obie strony widoczne następne drzewo z opaską. Opaski te złożone są z odcinków długości 10 cm i szerokości 5 cm; odstęp między odcinkami wynosi 10 cm.

Zagospodarowanie gospodarczego drzewostanu nasiennego polega na usunięciu z niego wszystkich drzew chorych - porażonych przez grzyby i szkodliwe owady, oraz drzew wadliwie ukształtowanych - z silną krzywizną strzały, rozwidlonych, źle oczyszczonych, silnie guzowatych i ze skrętem włókien. Cięcie sanitarno-selekcyjne należy wykonać jak najszybciej po uznaniu drzewostanu, a najpóźniej na 3 lata (w drzewostanach sosnowych) lub 2 lata (w pozostałych drzewostanach) przed wyrębem, aby nasiona zbierane na zrębie miały cechy będące wynikiem krzyżowania się tylko najlepszych drzew.

Gospodarcze drzewostany nasienne wykorzystuje się do zbioru szyszek i nasion do zakładania upraw gospodarczych oraz do wyboru drzew doborowych i drzew aprobowanych. Gospodarcze drzewostany nasienne stanowią w gospodarce leśnej podstawową bazę nasienną.

Gospodarcze drzewostany nasienne podlegają wyrębowi zgodnie z planem cięć (część planu urządzania lasu, w której podaje się czas, miejsce, sposób oraz rozmiar projektowanych cięć użytkowania lasu), ale ich użytkowanie rębne może następować tylko w latach dobrego urodzaju nasion drzew gatunku panującego.

d/drzewostan-nasienny-gospodarczy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)