Deszczowanie szkółek

Urządzenia nawadniające należą do podstawowych urządzeń w szkółce. Trudno jest dziś wyobrazić sobie nowoczesną szkółkę, szczególnie o różnorodnej masowej produkcji, która nie miałaby urządzeń nawadniających. O tym, w jakim zakresie gospodarstwo szkółkarskie ma być zaopatrywane w wodę, decyduje wiele czynników jak wielkość szkółki, rodzaj produkcji, stosunki wodne w glebie, rodzaj gleby, rzeźba terenu, położenie źródła wody. Należy wziąć pod uwagę średnie ilości opadów atmosferycznych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego oraz w ciągu roku w danej okolicy. Są one w Polsce różne i zależą od położenia oraz wzniesienia nad poziomem morza. Ogólnie można powiedzieć, że największy niedobór wody w okresie wegetacji, a więc i największe zapotrzebowanie na wodę, mają szkółki w rejonach: bydgoskim, poznańskim i warszawskim.

Za regułę można przyjąć konieczność zaopatrzenia w urządzenia nawadniające terenów zajętych przez siewki i sadzonki zdrewniałe. W wielu wypadkach konieczne jest zaopatrzenie w wodę kwater drzew i krzewów iglastych oraz kwater przeznaczonych pod okulanty. Zaopatrzenie w wodę inspektów, szklarni i terenu zajętego pod uprawę pojemnikowąjest samo przez się zrozumiałe.

Dla zaopatrzenia gospodarstwa w wodę musi być źródło wody i urządzenie doprowadzające wodę do miejsc pobierania. Najlepszym źródłem wody są naturalne zbiorniki, jeżeli nie są nadmiernie zanieczyszczone szkodliwymi ściekami przemysłowymi lub komunalnymi, a więc rzeki, stawy lub jeziora. Stąd też szkółkę należy zakładać w pobliżu dużych zbiorników wodnych. W przeciwnym wypadku należy zbudować na terenie szkółki studnię o dostatecznej wydajności lub skorzystać z wody wodociągowej. Korzystanie z wody wodociągowej nie jest zalecane ze względów ogólnospołecznych, jak i ze względu na jakość wody (chlor). Dlatego też konieczne jest, aby gospodarstwo szkółkarskie posiadało własne, dostatecznie zasobne źródło wody.

Wprowadzone deszczownie (urządzenia nawadniające) w szkółkach pozwalają na uniezależnienie się w okresie wegetacyjnym od niekorzystnego rozkładu opadów atmosferycznych, które w dużym stopniu decydowały o wynikach produkcji szkółkarskiej w szkółkach nie posiadających deszczowni.

Stosowanie deszczowni ma często decydujący wpływ na kiełkowanie nasion i wschody zasiewów w okresie występującej wiosennej suszy. Racjonalne stosowanie deszczowni dodatnio wpływa na wzrost, jakość i przydatność hodowlaną materiału szkółkarskiego. Dzięki deszczowaniu można prowadzić korzystne letnie szkółkowanie. Można również stosować nawożenie roztworami wodnymi przy pomocy deszczowni oraz można zabezpieczać siewy przed spóźnionymi wiosennymi przymrozkami. Deszczowanie, przez umożliwienie utrzymywania w glebie optymalnych warunków wilgotnościowych wpływa istotnie na zwiększenie ilości i polepszenie jakości materiału sadzeniowego.

d/deszczowanie-szkolek.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)