Cięcia pielęgnacyjne

Cięcia pielęgnacyjne są podstawowym zabiegiem pielęgnowania drzewostanów oraz poprawiania jakości i wartości drzew. Należą tu zabiegi pielęgnacyjne połączone z usuwaniem części drzew z drzewostanu bądź z odpowiednim ich formowaniem przez przycinanie lub podkrzesywanie. Sens tych zabiegów polega nie tyle na redukowaniu liczby drzew w drzewostanie, ile na korzystnej zmianie środowiska drzewostanu, a więc przede wszystkim gleby i klimatu wewnętrznego. Usunięcie jakiegokolwiek drzewa wprowadza określone zmiany w otoczeniu sąsiadujących z nim drzew. Zmiany te mogą sprzyjać lub przeszkadzać prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi pozostałych drzew. Chodzi właśnie o to, aby przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych spowodowane zmiany zachodziły w pożądanym kierunku, aby w żadnym wypadku nie powodowały pogorszenia stanu gleby lub nie wywoływały zahamowania wzrostu lub pogorszenia formy pozostałych drzew. Cięcia pielęgnacyjne połączone z usuwaniem drzew są prowadzone przez cały okres życia drzewostanu.

Zakres zadań spełnianych przez cięcia pielęgnacyjne jest bardzo rozległy. Można je streścić w następujących punktach:

  • regulowanie zagęszczenia i odpowiedniego rozmieszczenia drzew w drzewostanie,
  • regulowanie składu gatunkowego oraz wytwarzanie i utrwalanie pożądanej formy zmieszania i budowy piętrowej,
  • popieranie najbardziej wartościowych składników drzewostanu,
  • wyprzedzenie procesu naturalnego wydzielania się drzew z drzewostanu,
  • polepszanie stanu sanitarnego i biologicznej odporności lasu,
  • przygotowanie drzewostanu do odnowienia.

Głównym celem nowoczesnej hodowli lasu jest produkcja zdrowych drzewostanów, dających cenne drewno.

Cięcia pielęgnacyjne stanowią w hodowli lasu najważniejszy dział ujęty w dużych cyklach operacyjnych: pielęgnowanie upraw i pielęgnowanie drzewostanów. Końcowym efektem cięć pielęgnacyjnych jest osiągnięcie jak największej masy surowca przy jednoczesnym wzmocnieniu zdolności produkcyjnej siedliska i zwiększeniu odporności drzewostanów na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

W zależności od okresu życia, w jakim znajduje się drzewostan, rozróżnia się następujące rodzaje cięć pielęgnacyjnych:

c/ciecia-pielegnacyjne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)