Botanika leśna

Wielofunkcyjne leśnictwo musi się opierać na bardzo rozległych podstawach naukowych.

Jedną z nich jest gruntowna znajomość drzew i krzewów, ich właściwości biologicznych i ekologicznych. Niezbędna jest również znajomość roślinności zielnej występującej w runie leśnym oraz grzybów i porostów, a także mikroorganizmów glebowych, jako ważnych składników ekosystemu, wywierających wpływ na glebę, a pośrednio na roślinność drzewiastą, stanowiącą główny cel praktycznych zabiegów człowieka.

Wymienionymi zagadnieniami zajmuje się botanika w różnych swych działach. Całokształt wiedzy botanicznej, zaczerpnięty z różnych działów nauki o roślinach, zastosowany do potrzeb leśnictwa, stanowi treść botaniki leśnej.

W znaczeniu tutaj przyjętym, na botanikę leśną składają się więc wiadomości z anatomii, morfologii, morfogenezy, systematyki, ekologii i geografii roślin drzewiastych, a także ochrony przyrody.

Istotną częścią botaniki leśnej jest anatomia rozwojowa drzew, będąca częścią morfogenezy roślin, która opisuje struktury drzew na różnym poziomie ich organizacji, uwzględnia równocześnie proces ich funkcjonalnego różnicowania. W ten sposób botanika leśna zajmuje się problemami biologicznych podstaw produkcji leśnej, a szczególnie produkcji drewna.

Przed botaniką leśną w Polsce, oprócz zadań o charakterze ogólnym, wyłaniają się zadania o znaczeniu regionalnym, wynikające z położenia geograficznego i odrębności fizjograficznych naszego kraju, które nadają swoiste piętno florystyczne lasom polskim. Przede wszystkim należy tu zaliczyć zagadnienie rozmieszczenia drzew i krzewów leśnych na naszych ziemiach; dokładne poznanie właściwości gatunków rodzimych i obcych, które mogą być u nas hodowane; zbadanie zmienności naszych drzew i wyróżnienie ras morfologicznych, który to problem, oprócz znaczenia teoretycznego, ma duże znaczenie praktyczne i gospodarcze.

Do zakresu botaniki leśnej należy mało zbadana dziedzina ekologii drzew i fitocenoz leśnych, a także ważne zagadnienie ochrony flory leśnej, aklimatyzacji i naturalizacji niektórych gatunków czy odmian drzew i krzewów leśnych obcego pochodzenia.

Niektóre z powyższych zagadnień wchodzą w zakres hodowli lasu lub pokrewnych gałęzi wiedzy o lesie. Nadaje to botanice leśnej szczególne cechy wiążące ją ściśle z praktyką leśną.

b/botanika-lesna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)