Bór wilgotny - Bw

Jest ubogim siedliskiem występującym zazwyczaj w sąsiedztwie boru świeżego, w płaskich obniżeniach z dość płytkim poziomem wód gruntowych (najczęściej 0,4-1,0 m). Bardziej rozpowszechniony jest wariant umiarkowanie wilgotny z wodą gruntową na głębokości średnio około 0,9 m. Silnie wilgotne siedliska z płytkim lustrem wody gruntowej, na głębokości 0,3-0,6 m, występują rzadziej. Największe powierzchnie borów wilgotnych spotyka się w Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich, a także w Borach Dolnośląskich i w Lasach Lubinieckich, na południe od Częstochowy.

Charakterystyczne dla tego typu siedlisk są gleby glejobielicowe lub glejobielice, w których mamy do czynienia z dwoma, nakładającymi się procesami glebotwórczymi - procesem bielicowym w górnej części profilu oraz oglejeniem gruntowym postępującym od dołu. Rzadziej spotykane są też gleby torfiasto-glejowe. Wszystkie te gleby powstały z piasków różnego pochodzenia (rzeczne, wodno-lodowcowe, morskie, eoliczne); są silnie kwaśne, najczęściej z warstwą murszu lub mazistego torfu nad poziomem akumulacyjnym. Gleby pokryte są brunatną, włóknistą próchnicą o miąższości powyżej 5 cm.

Runo typu trawiasto-krzewinkowo-mszystego z dużym udziałem trzęślicy, borówki czarnej, łochyni oraz mchów (szczególnie płonnika tworzącego ciemnozielone, kilkunastocentymetrowe kępy).

Gatunki runa różnicujące Bw od Bśw:

  • Vaccinium uliginosum - borówka bagienna,
  • Ledum palustre - bagno zwyczajne,
  • Molinia coerulea - trzęślica modra,
  • oraz Carex globularis - turzyca kulista (w krainie II, dzielnicy Puszczy Augustowskiej),
  • Sphagnum apiculatum - torfowiec odgięty.

Gatunki częste:

  • Vaccinium myrtillus - borówka czarna,
  • Entodon Schreberi - rokiet pospolity,
  • Vaccinium vitis-idaea - borówka brusznica,
  • Dicranum undulatum - widłoząb falistolistny,
  • Hylocomium splendens - gajnik lśniący.

Drzewostan:

- w krainach I, II i V

Gatunki główne: sosna I-III bonitacji, świerk II-III bonitacji,

Gatunki domieszkowe: brzoza brodawkowata, brzoza omszona,

Gatunki podszytowe: kruszyna, jarząb, wierzby krzewiaste (wierzba szara i uszata),

- w krainach III, IV i VI

Gatunki główne: sosna I-III bonitacji.

Gatunki domieszkowe: brzoza brodawkowata, brzoza omszona, świerk.

Gatunki podszytowe: kruszyna, jarząb, jałowiec, wierzby krzewiaste (wierzba szara i uszata).

Drzewostan z przewagą sosny, rzadziej świerka, z domieszką brzozy omszonej, rzadziej brodawkowatej. Warstwę krzewów tworzy przede wszystkim kruszyna, jarzębina, rzadziej wierzba uszata. W dość bujnym, ale niezbyt bogatym gatunkowo runie dominuje borówka czernica ze stałą, często dość liczną (szczególnie w wariancie silnie wilgotnym) domieszką trzęślicy modrej. W niewielkich ilościach spotyka się także rośliny bagienne: borówkę bagienną i bagno zwyczajne, brak jest natomiast gatunków typowych dla borów świeżych (np. konwalii, kostrzewy owczej czy turzycy wrzosowiskowej). Warstwę mchów, zajmującą do 40-50% powierzchni, tworzy płonnik pospolity, rokiet, gajnik lśniący oraz w niewielkich ilościach torfowce.

Podobnie jak w przypadku boru świeżego, także na tym siedlisku można planować odnowienia naturalne sosny, stosując w tym celu cięcia częściowe lub częściowo smugowe i krótki okres odnowienia.

b/bor-wilgotny-bw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)