Bór mieszany bagienny - BMb

Zajmuje gleby żyźniejsze; rośnie na torfowiskach przejściowych, często przechodzących w torfowiska wysokie, a także na fragmentach odwadnianych torfowisk wysokich, z formą próchnicy o charakterze torfu przejściowego lub torfu wysokiego, a na siedliskach odwodnionych z torfem murszowatym lub butwiną murszowatą.

Bór mieszany bagienny BMb
Występowanie Zajmuje obniżenia terenu, w których występuje powolny przepływ wód powierzchniowych
Rodzaj gleby Warstwa torfu słabo rozłożonego na utworach piaszczystych nie zawierających CaCO3
- torfy wysokie i przejściowe (zmurszałe)
- torfy wysokie i przejściowe
Uziarnienie Torf głęboki na piaskach luźnych, (z dominującą frakcją piasku średniego i grubego)
Typ, podtyp próchnicy murszowa torfowo-murszowa torfowa
Typ i podtyp gleby Mt3 – torfowomurszowa odm. odwodniona, silnie zmurszała
Mt2 – torfowomurszowa odm. odwodniona, średnio zmurszała
Tp – torfowa torfowisk przejściowych odm. słabo zmurszała odwodniona
Tw – torfowa torfowisk wysokich odm. słabo zmurszała odwodniona
Mt1 – torfowomurszowa odm. słabo zmurszała odwodniona
Tp – torfowa torfowisk przejściowych odm. średnio zabagniona
Tw – torfowa torfowisk wysokich odm. średnio zabagniona
Tp – torfowa torfowisk przejściowych odm. silnie zabagniona
Tw – torfowa torfowisk wysokich odm. silnie zabagniona
Wariant uwilgotnienia BMb0 BMb1 BMb2 BMb3

Siedlisko boru mieszanego bagiennego to siedlisko z bardzo płytkim poziomem wód gruntowych lub umiarkowanym, obniżonym (zazwyczaj przez odwodnienie), płytkim poziomem wody gruntowej. Runo, chociaż podobne do boru bagiennego, różni się obecnością trzęślicy i różnego rodzaju turzyc. Główna różnica pomiędzy borem bagiennym i mieszanym bagiennym jest widoczna w drzewostanie.

Gatunki runa typowe różnicujące BMb od Bb:

 • Eriophorum angustifolium - wełnianka wąskolistna,
 • Carex fusca - turzyca pospolita,
 • Carex canescens - turzyca siwa,
 • Calla palustris - czermień błotna,
 • Menyanthes trifoliata - bobrek trójlistny,
 • Carex stellulata - turzyca gwiazdkowata.

Gatunki częste:

 • Sphagnum pl. sp. - torfowce,
 • Polytrichum commune - płonnik pospolity,
 • Molinia coerulea - trzęślica modra,
 • Oxycoccus quadripetalus - żurawina błotna,
 • Lycopodium annotinum - widłak jałowcowaty.

Drzewostan:

Drzewostan w borze mieszanym bagiennym jest nieco bardziej zróżnicowany niż w borze bagiennym. Obok sosny o znacznie korzystniejszym niż w borze bagiennym, pokroju, rośnie tutaj brzoza omszona i świerk. Olszy czarnej z reguły na tych siedliskach się nie spotyka. Warstwa krzewów w zasadzie nie różnie się składem gatunkowym od boru bagiennego, a i runo wydaje się dość podobne.

W warstwie krzewów, zazwyczaj niezbyt obfitej, pojawiają się głównie podrosty gatunków tworzących drzewostan oraz kruszyna, wierzby (głównie łoza i uszata), a także jarzębina.

W runie, obok gatunków typowych dla borów bagiennych (wełnianka pochwowata, żurawina, borówka bagienna), spotyka się kilka gatunków turzyc (siwa, gwiazdkowata, pospolita), wełniankę wąskolistną, jak również czermień błotną.

Występowanie tych gatunków oraz wyższa bonitacja drzewostanu jest dobrym kryterium odróżniającym ten typ siedliskowy od typowych borów bagiennych. Warstwa mszysta jest na ogół bardzo dobrze wykształcona Z reguły dominują torfowce, których ilość, w zależności od wariantu wilgotnościowego, może ulegać zmianie.

b/bor-mieszany-bagienny-bmb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)