Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wskazowki-gospodarcze-na-najblizszy-okres-gospodarczy-10-lecie [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Wskazówki gospodarcze na najbliższy okres gospodarczy (10-lecie)**
  
 +Wszystkie czynności związane z okre­ślaniem [[e:elementy taksacyjne drzewostanu|elementów taksacyjnych drzewostanów]] i cech charakteryzujących wy­łączenia nieleśne służą ustaleniu stanu fa­ktycznego [[l:las|lasu]] i wchodzą w zakres prac inwentaryzacyjnych. Natomiast podsta­wą do opracowania szczegółowego pro­gramu działalności gospodarczej na najbliższy okres są wskazówki gospodarcze ustalane dla każdego wyłączenia leśnego podczas taksacji lasu. Zakres ich obejmu­je wszelką działalność gospodarczą na te­renie urządzanego obiektu leśnego w cią­gu najbliższego dziesięciolecia, a więc do­tyczą użytkowania, hodowli, ochrony, budownictwa leśnego, wszelkich remon­tów, zagospodarowania gruntów nieleś­nych i innych dziedzin działalności.
 +
 +__W zakresie odnowienia i pielęgnowa­nia lasu__ wskazówki gospodarcze obej­mują: zalesienie, odnowienie, [[p:poprawki]], [[u:uzupełnienia]], podsiewy, podsadzenia, wprowadzanie [[p:podszyt lesny|podszytów]] i podrostu, [[p:pielegnowanie-upraw-i-nalotow|pielęgnowanie upraw]] i [[m:mlodnik|młodników]], [[m:melioracje agrotechniczne|me­lioracje agrotechniczne]] i [[m:melioracje wodne|wodne]] itp.
 +
 +__W zakresie [[c:ciecia-pielegnacyjne|cięć pielęgnacyjnych]]__ wskazówki gospodarcze dotyczą czysz­czeń i [[t:trzebiez|trzebieży]]. Wyróżnia się następują­ce rodzaje cięć pielęgnacyjnych: [[c:czyszczenia wczesne cw|czyszczenie wczesne]] i [[c:czyszczenia pozne cp|późne]], [[t:trzebieze wczesne tw|trzebieże wczesne]] i [[t:trzebieze pozne tp|późne oraz]] cięcia sanitarne.
 +
 +__W zakresie użytkowania rębnego__ wskazówki gospodarcze dotyczą drze­wostanów rębnych, przeszłorębnych i negatywnych, dla których podaje się [[r:rebnia-rodzaje-i-formy|rodzaj rębni]], a dla niektórych także bliższe określenie rodzaju cięcia i procent zapasu przewidywanego do usunięcia.
 +
 +__Wskazówki gospodarcze z zakresu ochrony lasu__ wynikają ze stanu sanitar­nego [[d:drzewostan|drzewostanów]] i mają na celu zabezpieczenie ich przed szkodami ze strony owadów, grzybów, zwierząt leśnych i domowych.
 +
 +Wskazówki gospodarcze mogą doty­czyć również użytkowania ubocznego remontu budynków, naprawy i konser­wacji dróg, zabudowy potoków górskich itp. Wskazówki gospodarcze mogą wy­jątkowo mieć formę wniosku o uznanie drzewostanu za nasienny, ochronny krajobrazowy czy rezerwat.
w/wskazowki-gospodarcze-na-najblizszy-okres-gospodarczy-10-lecie.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)