Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wierzba [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**WIERZBA** — //Salix// L.
 +
 +W Polsce rośnie 28 rodzimych [[g:gatunek|gatunków]] [[w:wierzba salix|wierzb]] i liczne [[m:mieszańce]]. Wierzby występujące bardzo powszechnie, mimo podobieństwa pod względem niektórych cech biologicznych i znacznej tolerancji na niekorzystne warunki środowiska, a zwłaszcza siedliskowe, różnią się co do wymagań ekologicznych.
 +
 +Wierzby reprezentujące naszą rodzimą florę Faliński (1990) zalicza do 5 następujących grup ekologicznych:
 +  - Naskalne wysokogórskie wierzby krzewinkowe związane z miejscami dłuższego zalegania śniegu //([[w:wierzba wykrojona|Salix retusa L.]]//, //[[w:wierzba zielna|S. herbacea L.]]//, //[[w:wierzba zylkowana|S. reticulata L.]]// i //S. kitaibeliana// Willd.);
 +  - Łęgowe wierzby krzewiaste i drzewiaste porastające brzegi rzek i niektórych jezior, tworzące [[z:zespoly roslinne|zespół]] [[l:leg-topolowo-wierzbowy|łęgu wierzbowo-topolowego]]. Należą tu: //[[w:wierzba biala|S. alba L.]]//, //[[w:wierzba krucha|S. fragilis L]]//., //[[w:wierzba wiciowa|S. viminalis L.]]//, //[[w:wierzba purpurowa|S. purpurea L.]]//, //[[w:wierzba trojprecikowa|S. triandra L.]]//, a w górach //S. incana// Schrenck.;
 +  - Wydmowe wierzby krzewinkowe — //[[w:wierzba piaskowa|S. arenaria L.]]//;
 +  - Torfowiskowe wierzby krzewiaste. Należą do nich: //S. lapponum// L. i //S. myrtilloides// L., tworzące zespoły torfowiskowe w Karkonoszach i na niżu;
 +  - Krzewiaste i drzewiaste wierzby o szerokiej tolerancji ekologicznej, mające charakter roślin pionierskich. Zaliczyć tu należy: //[[w:wierzba szara|S. cinerea L.]]//, //[[w:wierzba piecioprecikowa|S. pentandra L.]]//, //[[w:wierzba uszata|S. aurita L.]]//, S. repens L., występujące głównie w bagiennych zbiorowiskach olchowych; //[[w:wierzba iwa|S. caprea L]]//. i //S. silesiaca// Willd., spotykane na siedliskach [[l:lasy gradowe|grądów]], buczyn, borów mieszanych i świerkowych. Występowanie tych gatunków wskazuje na stadia początkowe lub zaawansowanie sukcesji wtórnej, prowadzącej do zbiorowisk leśnych. Rodzime wierzby wymienionych grup ekologicznych i niektóre obce gatunki znajdują zastosowanie w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, a to przy:
 +  * zabudowie biologicznej cieków wodnych (m.in.: //S.purpurea//, //S. viminalis//, //S. alba//, //S. fragilis//, //S. amygdalina// i //S. incana//),
 +  * umacnianiu lotnych piasków: //S. arenaria// i obce gatunki wierzb //[[w:wierzba ostrolistna|S. acutifolia Willd.]]// — wierzba ostrolistna (w. kaspijska),
 +  * regeneracji zbiorowisk leśnych — iwa, stanowiąca naturalny przedplon,
 +  * zalesianiu nieużytków, rekultywacji terenów zniszczonych działalnością człowieka (np. //S. viminalis//, //S. caprea//, //S. acutifolia//),
 +  * plantacjach wiklinowych (//S. viminalis//, //S. purpurea// i S. //amygdalina//).
 +
 +Na nowe możliwości wykorzystania wierzby w gospodarce, a ściślej w ochronie środowiska, wskazują badania duńskie. Stwierdzono bowiem, że zanieczyszczone wody gruntowe po przejściu przez poziom [[g:gleba lesna|gleby]] przerośnięty [[k:korzen|korzeniami]] wierzby S. viminalis stają się czyste i pozbawione ołowiu oraz kadmu. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że wierzby cechuje zdolność pochłaniania metali ciężkich, dlatego też szlamy pozostałe po oczyszczonych ściekach, wprowadzone na plantacje energetyczne, zostają pozbawione ołowiu i kadmu.
 +
 +Wierzby [[d:drzewa|drzewiaste]] i [[k:krzewy|krzewiaste]] są cennym elementem podkreślającym rodzimość krajobrazu. Dlatego tak ważnym zadaniem jest przywrócenie im znaczenia w łęgach i zadrzewieniach wśród łąk i pastwisk. Wierzby uszata i szara są np. niezwykle pięknym elementem krajobrazowym wilgotnych łąk, i to nie tylko śródleśnych.
 +Wierzby są także drzewami miododajnymi, pożytecznymi dla pszczół. Wierzby dostarczają ponadto znacznych ilości surowca drzewnego. Służą do tego przede wszystkim plantacje, na których uprawia się w cyklach 30-40 letnich wyselekcjonowane [[o:odmiana|odmiany]] gospodarcze wierzby białej i kruchej.
 +Wysoko wydajne odmiany wierzb (np. //S. viminalis//, //S. x smithiana//), uprawiane w krótkich 1-3-letnich cyklach produkcyjnych (tzw. mini rotacje) na plantacjach energetycznych dostarczają cennego surowca wykorzystywanego jako paliwo (Figaj 1990, Kowalik 1990).
 +W kształtowaniu i odtwarzaniu typowych zbiorowisk leśnych, do jakich należą wspomniane już lasy łęgowe, decydujące znaczenie mają 2 gatunki wierzb drzewiastych: biała i krucha.
 +
 +**Występowanie**
 +
 +__[[w:Wierzba biała]]__
 +
 +Ten gatunek wierzby drzewiastej występuje głównie w środkowej i południowej, rzadziej także we wschodniej Europie, zachodniej Azji i północno-zachodniej Afryce. Brak go na Wyspach Brytyjskich, w Danii i Skandynawii. Rośnie zasadniczo na terenie nizinnym, ale wzdłuż rzek wkracza na obszary górskie.
 +
 +W Polsce jako gatunek przechodni rozmieszczony jest nierównomiernie, głównie nad rzekami i strumieniami. W Karpatach najwyżej występuje na Podhalu (880 m npm) i w Gorcach (850 m npm) (Boratyński, Boratyńska 1990).
 +
 +__[[w:Wierzba krucha]]__
 +
 +Wierzba krucha występuje w środkowej i południowej Europie. Wschodnia granica zasięgu przebiega od Przesmyku Karelskiego przez Kujbyszew, Saratów, Rostow nad Donem oraz dolny bieg Dniepru i Dniestru (Chmielewski 1973). Jej rozproszone stanowiska znajdują się także w południowo-zachodniej i w środkowej Azji oraz w północno-zachodniej Afryce. Wierzba krucha, podobnie jak i biała, jest gatunkiem niżowym. Na tereny górskie dociera wzdłuż rzek; najwyższe stanowiska w Europie osiąga w Bułgarii (1700 m npm). W Polsce jest gatunkiem przechodnim. Naturalne stanowiska wierzby kruchej zachowały się wzdłuż rzek i strumieni. W górach dociera wyżej niż wierzba biała, w Tatrach do 900 m npm, w Karkonoszach do 790 m npm (Boratyński, Boratyńska 1990).
 +
 +**Wymagania siedliskowe**
 +
 +(Pogrebnjak 1968, Chmielewski 1973, Hejmanowski 1979)
 +
 +|  ^  Wierzba biała  ^  Wierzba krucha   ^^^
 +|Klimat  |Umiarkowanie ciepłe warunki klimatyczne. Stanowiska o łagodniejszym klimacie i dłuższym okresie wegetacyjnym wpływają korzystnie na szybkość wzrostu i produktywność.  |Umiarkowanie ciepłe i umiarkowanie chłodne warunki klimatyczne.   |
 +|Temperatura  |Odporna na niskie temperatury.  |Odporna na niskie temperatury.  |
 +|Światło  |Gatunek światłożądny, dość dobrze znosi [[z:zwarcie drzewostanu|zwarcie]] i ocienienie boczne. Według Pogrebnjaka obie wierzby mają większe wymagania niż [[c:topola czarna]] i [[c:topola biala|biała]], inne źródła wskazują na mniejsze wymagania od topól.  |Wymagania takie same jak wierzby białej.  |
 +|Wilgotność  |Mezohigrofit; wierzba biała i jej odmiany gospodarcze znoszą okresowe zalewy. Gatunek ten potrzebuje więcej wody niż topole i lepiej znosi stanowiska mokre lub okresowo zalewane.  |Mezohigrofit; na siedliskach o bardzo wysokim poziomie wody gruntowej (0,5 m) oraz na terenach okresowo zalewanych rośnie lepiej niż wierzba biała.  |
 +|Gleby  |[[m:mady rzeczne|Mady]] brunatne i czarnoziemne, a przede wszystkim słabo wykształcone, właściwe. Mogą to być gleby od świeżych aż do mokrych, bogate w składniki odżywcze. Wierzba biała nie znosi jednak wód zastojowych ubogich w tlen, dlatego gleby ilaste nie są dla niej odpowiednie. [[o:Odczyn gleby]] szczególnie korzystny pH 6-7.  |Typy gleb takie same jak u wierzby białej. Wierzba krucha wymaga gleb nieco bardziej kwaśnych (stanowiska lekko zakwaszone) niż wierzba biała, obfitych w wodę, mniej odpowiadają jej gleby zawierające węglan wapnia. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, ilaste, słabo przewietrzone, odpowiedni odczyn pH 4-7.   |
 +|Siedliska   |Naturalny składnik lasu łęgowego. Do uprawy plantacyjnej zaleca się siedliska [[l:las-legowy-ll|lasu łęgowego]], [[l:las-wilgotny-lw|lasu wilgotnego]], [[o:ols-ol|olsu]] i [[o:ols-jesionowy-olj|olsu jesionowego]].   |Las łęgowy i rzadko [[l:las-legowy-gorski-llg|las łęgowy górski]] (olszynka karpacka). Do uprawy plantacyjnej zaleca się siedliska takie same jak dla wierzby białej oraz [[b:bor-mieszany-bagienny-bmb|boru mieszanego bagiennego]].   |
  
w/wierzba.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)