Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uporzadkowanie-skladu-gatunkowego-uprawy-i-formy-zmieszania [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Regulowanie składu gatunkowego** 
 +
 +Normowanie składu gatunkowego i formy zmieszania oraz regulowanie zwarcia, stosownie do potrzeb poszczególnych [[g:gatunek|gatunków]] - są to najważniejsze cele, jakim służyć mają czyszczenia. Przy regulowaniu składu gatunkowego [[s:sztuczne odnowienie lasu|odnowień sztucznych]] i [[n:naturalne odnowienie lasu|naturalnych]], ich formy zmieszania i [[s:struktura drzewostanu|struktury]] należy mieć na względzie przede wszystkim wyznaczony dla danej uprawy cel hodowlany (gospodarczy typ drzewostanu).
 +
 +Za zasadę przyjmuje się popieranie grupowej formy zmieszania, tzn. usuwanie z jednogatunkowych grup (kęp) przypadkowych, mniej cennych [[g:gatunek domieszkowy|domieszek]], przerastających otoczenie i tłumiących je.
 +
 +Nie należy usuwać domieszek jeżeli:
 +  * tworzą potrzebną osłonę dla gatunków wrażliwych na ujemne wpływy atmosferyczne,
 +  * są gatunkami szybko rosnącymi, właściwymi dla danych warunków siedliskowych,
 +  * mogą w przyszłości stanowić pożądaną domieszkę pielęgnacyjną,
 +  * stanowią będący w niedoborze składnik odnowienia, zwłaszcza w litych uprawach [[s:sosna pinus|sosnowych]] lub [[s:swierk picea|świerkowych]].
 +
 +Jeżeli w przyszłym [[d:drzewostan|drzewostanie]] chce się uzyskać określony skład gatunkowy i pożądaną formę zmieszania, to można wykorzystać jeden z trzech sposobów, jakimi dysponuje [[h:hodowla lasu]] dla utrzymania słabszych gatunków drzew w warunkach silnej konkurencji:
 +  * wcześniejsze naturalne lub sztuczne odnowienie słabszych gatunków drzew,
 +  * domieszka grupowa lub kępowa,
 +  * zabiegi pielęgnacyjne.
 +
 +W prawidłowo założonej uprawie pielęgnowanie składu gatunkowego i formy zmieszania nie nastręcza specjalnych trudności. Zostały one odpowiednio do danego siedliska zaplanowane zgodnie z przyjętymi zasadami zagospodarowania lasu.
 +
 +Więcej kłopotu sprawia regulowanie składu i formy zmieszania w odnowieniach naturalnych, gdzie pojawienie się niektórych gatunków, ich ilość i forma zmieszania jest czystym przypadkiem, zależnym najczęściej od kompleksu warunków przyrodniczych, wśród których niemałą rolę odgrywają czynniki mikroklimatyczne. Z obfitości odnowienia naturalnego należy wybrać to, co powinno wejść w skład przyszłego drzewostanu i odpowiada charakterowi danego siedliska leśnego oraz wyprowadzić odnowienie o właściwej formie zmieszania. Pielęgnowanie odnowień o bogatym składzie gatunkowym i formie zmieszania stanowi jedno z najtrudniejszych zadań hodowlanych. Niezbędnym warunkiem prawidłowego prowadzenia regulacji składu gatunkowego odnowienia jest właściwe rozeznanie aktualnych wad i braków.
 +
 +Aby móc postawić właściwą diagnozę należy pamiętać o następujących zasadach:
 +  * należy wyraźnie określić cel hodowlany, tzn. gospodarczy typ drzewostanu, zgodny z warunkami siedliskowymi,
 +  * należy właściwie określić rolę i zadania poszczególnych gatunków w składzie przyszłego drzewostanu,
 +  * należy mieć ustalony pogląd na istniejącą formę zmieszania i wiedzieć jakie gatunki znajdują się w niezbyt korzystnych warunkach, czyli wymagają pomocy i opieki,
 +  * należy dokładnie poznać ogólny i roczny rytm przebiegu wzrostu [[d:drzewa|drzew]] poszczególnych gatunków i ich wzajemne oddziaływanie na siebie, ich odporność biologiczną oraz energię wzrostu w życiu zbiorowym.
 +
 +Przy pielęgnowaniu składu, formy zmieszania i struktury odnowienia obowiązuje zasada popierania grupowej formy domieszek. W tej postaci osobniki jednego gatunku drzewa są lepiej przystosowane do walki konkurencyjnej z innymi gatunkami i ujemnymi wpływami środowiska. Stwarza to dogodniejsze warunki do przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych oraz pozwala na ich uproszczenie.
 +
 +W biogrupach i jednogatunkowych kępach należy zwracać uwagę na inne gatunki wchodzące w skład grupy. W razie występowania mniej cennych domieszek, przerastających otoczenie, w zasadzie należy usunąć je z jednogatunkowej grupy. W przypadkach szczególnych (podano wcześniej) domieszek nie należy usuwać.
 +Poza usunięciem zbędnych domieszek, w zwartych jednogatunkowych kępach wykonuje się przerzedzenie według wcześniej omówionych zasad. Dalsze pielęgnowanie grupowych i kępowych domieszek polega na ich wzajemnym powiązaniu przez pielęgnowanie linii styku według opisanych już zasad.
  
u/uporzadkowanie-skladu-gatunkowego-uprawy-i-formy-zmieszania.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)