Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:typy-siedliskowe-lasu-terenow-wyzynnych [2014/03/28 20:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Typy siedliskowe lasu terenów wyżynnych ======
  
 +
 +Wyżynne siedliskowe typy lasu występują na terenach wzniesionych. W [[k:kraina-slaska-v|krainie V]] leżą one powyżej 300 m n.p.m. na glebach wytworzonych ze zwietrzelin starszych utworów geologicznych i (paleozoicznych i mezozoicznych), głównie w dzielnicy Przedgórza Sudeckiego.
 +
 +W [[k:kraina-malopolska-vi|krainie VI]] występują wzniesienia po 300-320 m n.p.m. na glebach wytworzonych z mezozoicznych utworów geologicznych w dzielni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny  Śląskiej, Gór Świętokrzyskich i Roztocza.
 +
 +W [[k:kraina-podkarpacka-viii|krainie VIII]] wyżynne typy siedliskowe za nieduże powierzchnie na terenach podgórskich wzniesionych od 300 do 400-500 m n.p.m. w dzielnicach: Beskidu Śląskiego i Małego, Pogórza Środkowobeskidzkiego, Beskidu Małkowskiego i Wyspowego, Gorców, Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.
 +
 +===== Występowanie =====
 +
 +W krajobrazie wyżynnym, gdzie wysokości terenu kształtują się od ok. 300 do 600 m n.p.m. oraz na terenach położonych niżej (od ok. 200 m n.p.m.), gdy w zasięgu [[p:profil-glebowy|profilu glebowego]] występuje rumosz lub masywne podłoże skalne.
 +
 +===== Rodzaj gleby =====
 +
 +Skały niewęglanowe - piaski wodnolodowcowe oraz piaski i gliny zwałowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym. W lasach mieszanych i lasach także less i deluwia piaszczysto-gliniaste i lessowe; Skały węglanowe (lasy mieszane i lasy) - gliniasta i pyłowo-ilasta zwietrzelina margli, wapieni, dolomitów oraz piaskowce, brekcje i zlepieńce ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym; oraz aluwia i namuły rzeczne współczesnych tarasów zalewowych lub osady deluwialne w z wierzchnim poziomem organicznym (OlJwyż).
 +
 +===== Próchnica =====
 +
 +Mor świeży, mor suchy (BMwyżśw); mor wilgotny (BMwyżw); moder świeży (LMwyżśw); mull wilgotny (LMwyżw); mull świeży, moder-mull świeży, mull wapniowy (Lwyżśw); mull wilgotny (Lwyżw, Lłwyż); mull wilgotny murszowy, mull mokry (OlJwyż).
 +
 +===== Typ gleby =====
 +
 +Rdzawa właściwa, rdzawa bielicowa, bielicowa właściwa (BMwyżśw); glejobielicowa, glejobielica (BMwyżw); brunatna kwaśna, brunatna bielicowa, płowe, rdzawa brunatna i właściwa oraz rędzina właściwa, pararędzina właściwa (LMwyżśw); brunatne, płowe, rdzawa brunatna oraz rędziny, pararędziny, czarnoziem (Lwyż); opadowoglejowe, stagnoglejowe, deluwialne oraz odmiany mezotroficzne gleb gruntowoglejowych (LMwyżw i Lwyżw); [[m:mady-rzeczne|mady rzeczne]]: właściwa i próchniczna, odm. gruntowoglejowa (Lłwyż); [[g:gleby-murszowe|gleby murszowe]] i [[g:gleby-murszowate|murszowate]], [[c:czarne-ziemie|czarna ziemia]] murszasta, deluwialna próchniczna (OlJwyż).
 +
 +
 +^ Grupy wilgotnościowe siedlisk   ^  Grupy żyznościowe (troficzne) siedlisk  ^^^^
 +^:::|  **[[b:bory-mieszane-wyzynne|Bory mieszane]]**  |  **[[l:lasy-mieszane-wyzynne|Lasy mieszane]]**  |  **[[l:lasy-wyzynne|Lasy]]**  |  **[[l:lasy-łegowe-wyzynne|Lasy łęgowe]]**   |
 +|świeże                           | [[b:Bór-mieszany-wyżynny-świeży-BMwyżśw|Bór mieszany wyżynny świeży BMwyżśw]]    | [[l:Las-mieszany-wyżynny-świeży-LMwyżśw|Las mieszany wyżynny świeży LMwyżśw]]    | [[l:Las-wyżynny-świeży-Lwyżśw|Las wyżynny świeży Lwyżśw]]    |    -    |
 +|wilgotne                         | [[b:Bór-mieszany-wyżynny-wilgotny-BMwyżw|Bór mieszany wyżynny wilgotny BMwyżw]]    | [[l:Las-mieszany-wyżynny-wilgotny-LMwyżw|Las mieszany wyżynny wilgotny LMwyżw]]    | [[l:Las-wyżynny-wilgotny-Lwyżw|Las wyżynny wilgotny Lwyżw]]    | [[l:Las-łęgowy-wyżynny-Lłwyż|Las łęgowy wyżynny Lłwyż]]    |
 +|bagienne                         |   -   |    -    |     -    | [[o:Ols-jesionowy-wyżynny-OlJwyż|Ols jesionowy wyżynny OlJwyż]]    |
t/typy-siedliskowe-lasu-terenow-wyzynnych.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 20:10 (edycja zewnętrzna)